close

ไบโอ คอมโพสเทเบิล

พลาสติกคอมพาวด์แบบย่อยสลายได้

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable Compound) เป็นพลาสติกที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยต้นกำเนิดที่มาจากพืช
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
และสามารถนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปได้อย่างไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐานการรับรองระดับโลกอย่าง
DIN CERTCO ประเทศเยอรมันนี และ Biodegradable Products Institute (BPI) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ greenpolymer@scg.com

ไบโอ คอมโพสเทเบิล Density (g/cm³) Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min)
BIOC01FN 1.30 - VIEW