close

ESG แนวทางสู่
อนาคตธุรกิจยั่งยืน

ESG - แนวทางสู่อนาคตธุรกิจยั่งยืน

นอกจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำในสังคม และการคอร์รัปชัน ก็ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องคำนึกถึง นั่นจึงเป็นที่มาของ ESG หรือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) แนวทางสำคัญที่ธุรกิจทั่วโลกนำมาเป็นกลยุทธ์ พร้อมปรับการดำเนินงานให้สอดคล้อง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้บริโภค รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN) หรือ Sustainable Development Goals: SDGs

SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย ได้นำแนวทาง ESG มากำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานทั้งห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) ความคล่องตัว (Agility) และลงมือทำอย่างรวดเร็ว (Speed) ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมพัฒนาบุคลากร (Reskill & Upskill) เพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือกับการพัฒนาของเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งหมดนี้เพื่อขยายขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานการทำงาน รักษาการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

SCGC กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนไว้ 3 ด้าน

1. เพิ่มสัดส่วนการผลิตสินค้าและโซลูชันเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Increase Our Products and Solutions for a Better World) นวัตกรรมสินค้า SCGC GREEN POLYMERTM พัฒนาขึ้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดของเสีย มีโซลูชันครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ Reduce การลดใช้ทรัพยากร Recyclable การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ และ Renewable การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและการทำให้ย่อยสลายได้ตามชีวภาพ เดินหน้าสู่เป้าหมาย การมีปริมาณการขายรวมผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Polymer) 1 ล้านตันภายในปี 2573 ซึ่งในปี 2565 มียอดขายกว่า 137,000 ตัน สามารถติดตามเกี่ยวกับนวัตกรรม SCGC GREEN POLYMERTM  ได้ที่นี่ 

SCGC มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อทุกความเป็นได้ไป ตอบรับเมกะเทรนด์และอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด INNOVATION THAT’S REAL นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โลกที่ดียิ่งกว่าอย่างแท้จริง

2. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Engage Sustainable Operations throughout Solutions for Our Society) SCGC มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 โดยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน การกักเก็บและชดเชยคาร์บอน อาทิ ความร่วมมือกับสถาบัน SINTEF ประเทศนอร์เวย์ ในโครงการ PYROCO2 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ระบบ AI Supervisory ในโรงงาน เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย พร้อมสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีคาร์บอนต่ำ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยระดับสากล มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจ และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทั้งในและนอกการทำงาน

3. พัฒนาโซลูชันเพื่อสังคม (Enhance Solutions for Our Society) SCGC ดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมนำมาปรับใช้เป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทย

Close the Loop for Plastic Waste – SCGC ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการจัดการพลาสติกใช้แล้วให้ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดการหลุดรอดไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยขยายผลความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน โดยในปี 2565 SCGC สามารถนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้มากกว่า 2,470 ตัน ผ่านโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ – SCGC ได้นำโมเดลการจัดการขยะ “บางซื่อโมเดล” มาขยายผลให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน ผ่านโมเดล บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ บูรณาการเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน โครงการถุงนมกู้โลก เกิดจากโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะในส่วน “โรงเรียน” ที่ทาง SCGC เข้าไปให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่นักเรียน รวมถึงแก้ปัญหาขยะร่วมกับทางโรงเรียน พบว่า ถุงนม เป็นขยะจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลได้ จึงเกิดการต่อยอด นำถุงนมมาอัปไซเคิลเป็นสิ่งของใหม่อย่าง เก้าอี้ กระถางต้นไม้ สร้างตัวอย่างการหมุนเวียนทรัพยากรที่เป็นรูปธรรมให้แก่เยาวชน

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน – SCGC มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างจุดขายและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน นำผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะ รวมถึงการสนับสนุนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนราว 7 ล้านบาทต่อปี

โปร่งใสและเป็นธรรม – SCGC ให้ความสำคัญกับการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใสสุจริตตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ SCGC เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

มีการจัดทำจรรยาบรรณ SCGC (SCGC Code of Conduct) เป็นหลักสูตรอบรมพนังกงานใหม่ทุกคน เพื่อให้ปฏิบัตงานได้ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดทำ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCGC (SCGC Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน มีการจัดทดสอบ Ethics e-Testing และ Policy e-Testing เป็นประจำทุกปี ซึ่งพนักงานทุกคน จะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน 100% เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างสอดคล้อง

ในส่วนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน SCGC ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุม และมีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการตรวจสอบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส whistleblowing

ผลการดำเนินงานด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ ยังเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในขณะที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่มองเพียงผลกำไรเพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคเองก็มีความต้องการสินค้าและบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ESG จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเส้นทางสู่การเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง ไปพร้อมกันกับการสร้างโลกที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง