close

No Image

สินค้า
และโซลูชันส์

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์รอบตัว
พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้าน

SCGC มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ตรงใจมากขึ้น 
พร้อมคิดค้นเพื่ออนาคต วิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ไปพร้อมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

อัปเดต 4 เทรนด์เทคโนโลยี 2024 “สู้วิกฤต” ภาวะโลกร้อน-ภาวะโลกเดือด

SCGC จึงรวบรวม 4 เทรนด์เทคโนโลยี 2024 และ เทรนด์ความยั่งยืน 2024 ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของโลกร้อน-โลกเดือดไว้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม  

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา SCGC สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ถึงขั้นปลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด และเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ INNOVATION THAT’S REAL พร้อมตอบโจทย์เทรนด์โลก และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้จริง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เอสซีจีซี โซลูชันส์

เราคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์และโซลูชันส์ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของ SCGC ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ไปพร้อมกับสร้างหลักประกันด้านความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม