close

GRADE

P303S

SCGC™ พีพี P303S เม็ดพลาสติกโฮโมพอลิเมอร์ พอลิโพรพิลีน ให้คุณสมบัติด้านความแข็งแรงและความใส เหมาะสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกและเทอร์โมฟอร์มมิ่งด้วยแรงดัน

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 2.30
Flexural Modulus (kg/cm²) ASTM D 790 19,000
Notched Izod Impact Strength at 23°C (J/m) ASTM D 256 59
HDT at 4.6 kg/cm² (°C) ASTM D 648 128
US FDA 21 CFR 177.1520 -
Regulation (EU) No.10/2011 -