close

รวมไฮไลต์นวัตกรรม
ตอบเมกะเทรนด์โลก

SCGC และแนวทาง
บรรษัทภิบาล

เอสซีจีซี
ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์
ครบวงจรในอาเซียน

เอสซีจีซี (SCGC) ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างผลประกอบการที่ดีให้กับกลุ่มเอสซีจี โดย SCGC ได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน


นวัตกรรมเคมีภัณฑ์รอบตัว
พัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้าน

INNOVATION THAT`S REAL
รู้จักเอสซีจีซี

เอสซีจีซี
สะท้อนนวัตกรรม
เคียงคู่ความยั่งยืน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี 2550
801,000
ตันคาร์บอนไดออกไซต์
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากปี 2550
8.31
ล้านกิกะจูล
การใช้พลังงานทดแทน

3,428
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
การแบ่งปันสู่สังคม

61.93
ล้านบาท
พื้นที่ป่าชุมชนสะสม
ปี 2560-2564
146,600
ต้น
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
1,726
ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมเติบโตและต่อยอดไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
กับเอสซีจีซี ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความ
ยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน