pop up image
close

No Image

SCGC NEWSLETTER
อัปเดตทุกเรื่องจากเรา!

No Image

‘Giant Parasol’ นวัตกรรมร่มยักษ์ แก้โลกร้อน (Climate Change)

No Image

“2 สร้าง 2 เก็บ” โมเดลจัดการน้ำ
ตอบเทรนด์ความยั่งยืน 2024

No Image

ส่อง 5 ตำแหน่ง “Green Career”
น่าสมัครงาน ปี 2024

No Image

มาตรการปรับราคาคาร์บอน
ก่อนข้ามพรมแดน

เอสซีจีซี ผู้นำนวัตกรรม เคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครบวงจรในอาเซียน

เอสซีจีซี หรือ SCGC ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี โดยเราได้สร้างสรรค์ “นวัตกรรม เคมีภัณฑ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (17 SDGs) และ ESG มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่สอดรับเทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และ เมกะเทรนด์


“2 สร้าง 2 เก็บ” โมเดลจัดการน้ำ
ตอบเทรนด์ความยั่งยืน 2024

อ่านเพิ่มเติม

เอสซีจีซี
สะท้อนนวัตกรรม
เคียงคู่ความยั่งยืน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี 2550
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี 2550
801,000
ตันคาร์บอนไดออกไซต์
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากปี 2550
ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากปี 2550
8.31
ล้านกิกะจูล
การใช้พลังงานทดแทน

การใช้พลังงานทดแทน<br />
<br />
3,428
เมกะวัตต์-ชั่วโมง
การแบ่งปันสู่สังคม

การแบ่งปันสู่สังคม<br />
<br />
61.93
ล้านบาท
พื้นที่ป่าชุมชนสะสม
ปี 2560-2564
พื้นที่ป่าชุมชนสะสม<br />
ปี 2560-2564
146,600
ต้น
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
1,726
ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมกับ SCGC เพื่อเติบโตและต่อยอด นวัตกรรม เคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนตาม 17SDGs แนว ESG และตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ เทรนด์ความยั่งยืน เทรนด์สิ่งแวดล้อม และเมกะเทรนด์