close

23 พ.ค. 2557

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานท่อน้ำประปา HDPE

Product

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานท่อประปา

เปลี่ยนจากท่อเหล็กมาเป็นท่อพลาสติก HDPE

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการประปา มีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นโดยตรง แต่แนวคิดนี้จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุดต้องเกิดจากความร่วมมือและความจริงใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นก็อาจกลายเป็นภาพต่อที่ไม่สมบูรณ์ ประเทศไทยเองมีการพัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของท่อประปาที่เปลี่ยนจากท่อเหล็กมาเป็นท่อพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างยุโรปใช้ในระบบประปาทั้งหมดมานานกว่า 50 ปี จึงช่วยแก้ปัญหาสนิมจากท่อเหล็ก ทำให้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ท่อชนิดนี้ยังติดตั้งง่ายกว่า จึงช่วยลดเวลาในการวางระบบท่อ และมีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่าแก่การลงทุน


มอก.982-2548 กับประเด็นเกณฑ์ตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบ

แต่ที่ผ่านมาการใช้ท่อ HDPE ในไทยยังประสบอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะด้านคุณภาพมาตรฐาน จึงเกิดการผลักดัน มอก.982-2548 ขึ้นมาเป็นเกณฑ์ตรวจวัด เพื่อกำหนดขนาดและความสามารถในการรับแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งานท่อ HDPE แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบในการผลิต ทำให้ผู้รับเหมาบางรายที่ต้องการลดต้นทุน อาศัยจุดอ่อนนี้เลือกใช้ท่อที่มีส่วนผสมของเม็ดรีไซเคิลซึ่งมีราคาต่ำกว่า ส่งผลให้เกิดปัญหากระทบถึงหลายฝ่าย ได้แก่ เกิดปัญหาท่อรั่วซึมหรือแตก ส่งผลต่อความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการใช้น้ำของผู้บริโภค หน่วยงานดูแลรับผิดชอบการผลิตและขยายโครงข่ายการใช้น้ำประปา ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณซ่อมแซมท่อที่ชำรุดเสียหาย และไม่คุ้มค่าในการลงทุนจากอายุการใช้งานท่อที่ไม่คงทนยาวนาน ผู้ผลิตท่อ HDPE ที่มีคุณภาพมาตรฐานหลายราย ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม


มอก.2559-2554 สร้างมาตรฐานใหม่วงการท่อประปาไทย

นั่นทำให้เกิดการจับมือกันแก้ปัญหาไปถึงต้นเหตุแท้จริง โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพของไทยและผู้ผลิตรายอื่นๆ บริษัทผู้ผลิตท่อชั้นนำหลายราย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิด มอก.2559-2554 "โพลิเอททีลีนคอมพาวนด์สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม" เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตรวจวัดท่อที่ผ่านมาตรฐาน มอก.982-2548 ให้ลึกลงไปถึงชั้นวัตถุดิบเม็ดพลาสติก เป็นการกลั่นกรองท่อที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงให้ออกไปจากการตลาด


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นผู้ใช้งานท่อน้ำรายใหญ่ของประเทศ จะเป็นผู้ใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้ในการตรวจรับงานจากผู้รับเหมา โดยมีเอสซีจี เคมิคอลส์ สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี เช่น จัดสัมมนาให้ความรู้กับทีมวิศวกรตรวจสอบของ กปภ. จัดส่งทีมวิศวกรเทคนิคและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าไปช่วยตรวจสอบคุณภาพของท่อ รวมทั้งให้บริการตรวจสอบตัวอย่างของท่อน้ำในห้องทดสอบของเอสซีจี เคมิคอลส์


ข้อดีของการพัฒนามาตรฐานท่อ HDPE

การสร้างเกณฑ์ตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดนี้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ยังส่งผลดีต่อทั้งระบบตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตท่อ HDPE ผู้ใช้งานท่อ และผู้บริโภค ไล่ตั้งแต่เอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถนำปัญหา ความคิดเห็น และคำแนะนำจากผู้ใช้งานท่อและผู้ผลิตท่อ กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ในอนาคตต่อไป


ในขณะเดียวกันผู้ผลิตท่อ HDPE ชั้นนำของไทย ซึ่งยึดถือเรื่องคุณภาพมาโดยตลอด อย่างบริษัท ไทย เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์ จำกัด บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยก้าวไกล จำกัด ก็เกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกับผู้ใช้งานอย่าง กปภ. เพราะเมื่อมีการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมผู้ผลิตก็จะหันมาให้ความใส่ใจด้านคุณภาพมากกว่ามองแค่ราคาที่ถูกกว่า ส่งผลให้เกิดการขยายตลาดท่อ HDPE ในอนาคต ซึ่งศักยภาพของผู้ผลิตไทยนั้นสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE ให้เทียบเท่าสากลได้ จึงเพิ่มโอกาสการส่งออก และทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญได้ในอนาคต


ส่วนผู้ใช้งานท่อโดยตรงอย่าง กปภ. ก็สามารถแก้ปัญหาท่อรั่วซึม แตก หรือมีอายุการใช้งานสั้น ลดการสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซม เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนและขยายการลงทุนเพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้กว้างขวางขึ้นและเมื่อประชาชนผู้บริโภคได้รับความสะดวกและน้ำที่สะอาดปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสะท้อนกลับมาถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของ กปภ. ตรงตามนโยบายหลักที่คุณรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า "กปภ. วางแผนขยายเขตพื้นที่ให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ต้องใช้งบประมาณลงทุนจำนวนมาก และอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้บริการระบบประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างเป็นเลิศ"


การจับมือของทุกภาคส่วนเช่นนี้ จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน แต่ยังส่งผลกลับมาสู่การยกระดับอุตสาหกรรมท่อน้ำ HDPE ทั้งระบบให้ก้าวไปสู่อนาคตอันสดใสไปด้วยกัน 


Is this article useful ?