close

2 มิ.ย. 2566

ท่ออุตสาหกรรมและโซลูชันส์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์

Business Innovation Solutions

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ไม่หยุดคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ตอบรับความต้องการและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสการเปลี่ยนแปลงยึดโยงกับ 5 เมกะเทรนด์ ซึ่งหนึ่งในมิติสำคัญคือ Urbanization หรือ การขยายตัวของสังคมเมือง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากจนกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ อาจเกิดจากการกระจายความเจริญของเมือง จากเมืองศูนย์กลางออกไปยังเมืองอื่น ๆ ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนรูปแบบและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสิ้นเชิง

SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์สำหรับท่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเร่งสปีดการขยายตัวให้กับโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาแนะนำ:

   ✓ ดาวน์โหลด! รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

   ✓ แนวทางการทำธุรกิจแบบใดที่สำคัญอย่างมากในยุคนี้

   ✓ โลกคู่ขนานของ “กระดาษ” และ “พลาสติก”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่อส่งน้ำแรงดันสูง

น้ำ นอกเหนือจากการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของคนในสังคมแล้ว ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการมีท่อส่งน้ำที่ได้มาตรฐานและมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก SCGC ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ HDPE (High Density Polyethylene) สำหรับการผลิตท่อส่งน้ำที่ตอบโจทย์ครอบคลุม 3 เทรนด์สำคัญในยุคปัจจุบันและอนาคต

ในแง่ของวัสดุศาสตร์ แม้ว่าความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานจะยังเป็นคุณสมบัติสำคัญ แต่วัสดุพอลิเมอร์สำหรับงานขนส่งน้ำในโลกปัจจุบันต้องคำนึงถึงความแข็งแรงที่มากขึ้น มีความทนทานต่อแรงดันน้ำที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานภายในท่อ (Hazen-Williams Coefficient) ที่สูงขึ้น โดยค่าดังกล่าวยิ่งมีค่ามากยิ่งทำให้การไหลของน้ำทำได้ดีเพราะวัสดุมีพื้นผิวที่เรียบ ซึ่งท่อ High Density Polyethylene หรือ HDPE มีค่าดังกล่าวคงที่ตลอดอายุการใช้งานที่ 150 เมื่อเทียบกับท่อโลหะที่จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ท่อส่งน้ำยังต้องทนต่อสารเคมี คือ คลอรีน ที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำอุปโภค-บริโภคด้วย และอีกคุณสมบัติสำคัญในมิติของวัสดุศาสตร์ก็คือ ต้องสามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้เมื่อสิ้นอายุการใช้งานของวัสดุ (Recyclable Materials)

เทคนิคการดันท่อลอดเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีการขุดเปิดแนว (Trenchless Technology) เป็นอีกเทรนด์ของการก่อสร้างท่อที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย บางครั้งเรียกเทคนิคนี้ว่า การเจาะอุโมงค์ขนาดเล็ก (Micro Tunneling) โดยเฉพาะอุโมงค์หรือท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรขึ้นไป โดยใช้ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control) ที่ติดตั้งอยู่บนผิวดิน วิธีนี้เป็นที่นิยมในยุโรป เนื่องจากใช้แรงงานในการติดตั้งน้อยกว่า อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานและทรัพยากรที่ใช้ในการติดตั้ง ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซึ่งแตกต่างจากการขุดเปิดท่อแบบเดิมที่เป็นการขุดเปิดแนวผิวจราจรเป็นระยะทางยาว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการสัญจร โดยวัสดุที่ใช้สำหรับการติดต่อท่อด้วยวิธี Trenchless จึงต้องมีความแข็งแรงและเหนียวมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับแรงดันและมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

การบูรณาการดิจิทัลโซลูชันส์เข้ากับงานขนส่งท่อน้ำเป็นอีกเทรนด์สำคัญที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยปรับปรุงให้เกิดการขนส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มอนิเตอร์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบท่อส่งน้ำได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นพอลิเมอร์ที่ใช้ผลิตต่อสำหรับการขนส่งน้ำจึงต้องรองรับการบูรณาการกับดิจิทัลโซลูชันส์และการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

SCGC ได้เปิดตัวเม็ดพลาสติก PE100RC เกรด H1000PCH สำหรับผลิตท่อ HDPE ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เนื่องจากการขยายตัวของเมือง สามารถติดตั้งท่อแบบลอดใต้ผิวดิน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของเมืองที่มักมีการขุดเจาะถนนเพื่อวางระบบท่อด้วยวิธีเปิดหน้าดิน  โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน EN 1555-1 เป็นรายแรกในอาเซียน

ดาวน์โหลด WHITEPAPER WATER PIPE TREND ที่ https://bit.ly/3mznwYI

ท่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่

High Density Polyethylene (HDPE) หรือ พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เป็นพอลิเมอร์ที่ถูกนำมาใช้ใน อุตสาหกรรมเหมืองแร่มานานมากกว่า 30 ปีแล้ว เพราะท่อชนิดนี้มีความทนทานต่อการสึกกร่อน และใช้งานอยู่ในพื้นที่ ที่มีความเปียกชื้น ท่อ HDPE ที่ไม่กลัวสนิม จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แถมยังทนต่อสารเคมีอีกด้วย และที่สำคัญยังมีต้นทุนที่แข่งขันได้และการติดตั้งก็ง่ายอีกด้วย

นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นกล่าวไป ท่อเหมืองที่ผลิตจาก HDPE ในปัจจุบันต้องได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นทาง คือ มีการใช้ปริมาณวัสดุที่ลดลง เนื่องจากท่อมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จึงไม่ต้องเปลี่ยนท่อใหม่บ่อยเท่าวัสดุที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานหรือสูงกว่า รวมถึงสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้เมื่อสิ้นอายุการใช้งาน อีกฟังก์ชันสำหรับท่ออุตสาหกรรมเหมืองรูปแบบใหม่คือ รองรับการบูรณาการกับดิจิทัลโซลูชันส์และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง

เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์สำหรับงานท่อ SCGC™ HDPE ได้รับการขึ้นบัญชีของสมาคม PE100+ โดยผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Element Material Technology, GOST, DIN, AENOR, LNE, INSTA, SIRIM และ KRV เป็นต้น สอบถามข้อมูลได้ที่: pipe_compound@scg.com

ดาวน์โหลด WHITEPAPER FUTURE MINING ที่ http://bit.ly/42X2aVF

ท่อส่งก๊าซ

ในอุตสาหกรรมท่อส่งก๊าซ ความต้านทานต่อการการขยายตัวของรอยร้าวกลายเป็นรอยแตกอย่างฉับพลัน หรือ RAPID CRACK PROPAGATION (RCP) คือ คุณสมบัติสำคัญที่ช่วยบ่งชี้ความสามารถของท่อในการลดรอยแตกร้าวที่นำไปสู่การเกิดรอยรั่วและสิ่งคุกคามทางความปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งการใช้ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถรับแรงดันได้ดีเยี่ยม (Durability) และทนต่อการขยายตัวของรอยแตกร้าวได้สูง (Resistance to Rapid Crack Propagation) ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบท่อ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากคุณสมบัติสำคัญเรื่อง RCP แล้ว ท่อขนส่งก๊าซยังต้องทนอุณหภูมิและแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เนื่องจากบางพื้นที่ปฏิบัติการในการนำก๊าซออกมาใช้งานจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 35 – 50 องศาเซลเซียส ดังนั้นถ้าจะให้การขนส่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น ท่อขนส่งจึงต้องมีคุณสมบัติที่สามารถทนอุณหภูมิของตัวกลางที่ผ่านท่อในช่วงดังกล่าวได้  

SCGC™ HDPE เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผลิตโดยกรรมวิธี Bimodal โดยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Mitsui Chemicals Inc. ประเทศญี่ปุ่น มีความทนทานทั้งต่อแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี รวมถึงยังยืดหยุ่น สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pipe_compound@scg.com

ดาวน์โหลด WHITEPAPER เทรนด์ท่อก๊าซ 2023 ที่ https://bit.ly/3ZAL1zd
ดาวน์โหลด WHITEPAPER H112PC ที่ https://bit.ly/3AXHhNC   

SCGC ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการแข่งขัน ในขณะเดียวกันพอลิเมอร์ดังกล่าวยังต้องตอบโจทย์เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมและการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม  


Is this article useful ?