เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสความยั่งยืนของโลก

เอสซีจีตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราจึงริเริ่มแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และทำหน้าที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 3 ข้อ คือ ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (Make) เน้นการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและต้องแยกทิ้งให้ถูกต้อง (Use) และนำวัสดุที่หมดอายุการใช้งานกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง (Return)

มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

เพื่อตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ตั้นแต่ต้นน้ำ โดยคำนึงถึงความทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น (Durability) ของสินค้า พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดใช้วัสดุในการผลิต (Reduced Material Use) และการเลือกใช้วัสดุทดแทน (Replacement) ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดระบบการจัดการของเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ (Waste Management) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

จากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ

บนความตั้งมั่นที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 12 “เทศบาลเมืองทุ่งสง”

ขยะเป็นปัญหาของเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มาเนิ่นนาน ที่นี่เป็นเมืองชุมทางที่มีผู้คนเดินทางผ่านไปมาตลอดเวลา มีประชากรกว่า 32,000 คน เกือบครึ่งหนึ่งเป็นประชากรแฝงจากพื้นที่อื่น มีขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก แต่พื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ ขยะเป็นปัญหาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงต้องหาทางออกให้ได้ โดยขยะในเขตเทศบาลทุ่งสงวันหนึ่งมีมากกว่า 50 ตัน ถ้านำไปฝังกลบทั้งหมดจะเสียค่าฝังกลบถึงปีละ 4 ล้านบาท ดังนั้นถ้าไม่มีการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง นอกจากปัญหาขยะล้นเมืองแล้ว ยังต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการจัดการขยะอีกด้วย ​เทศบาลเมืองทุ่งสง ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือWaste to Wealth... เงินทองจากกองขยะดาวน์โหลดได้ที่https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 11 “ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น”

เมื่อประมาณ 60 กว่าปีที่แล้ว ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเป็นชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ จนเมื่อความเจริญนำพาความเปลี่ยนแปลงเข้ามา สิ่งแวดล้อมที่ดีค่อยๆ หายไป สถานที่ต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน รวมทั้งตลาดต่างก็เป็นที่ผลิตขยะออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากพฤติกรรมของชาวบ้านที่ไม่คุ้นชิบกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งขยะ และถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ ปัญหาขยะอาจเป็นเหมือนไฟลามทุ่ง ที่เนิ่นนานไปจะควบคุมไม่ได้ และกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมที่อาจจะท้าทายในการแก้ไข และนั่นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธนาคารขยะชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น ที่เริ่มต้นจากสมาชิกเพียง 10 คน ก่อนจะมีมากถึง 110 คนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ​ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือWaste to Wealth ...เงินทองจากกองขยะดาวน์โหลดที่https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 10 “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

ถนนวิภาวดีฯ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธุรกิจที่มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศตั้งอยู่ นั่นทำให้ย่านธุรกิจแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขยะขึ้นได้ หากขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากบริษัททุกแห่งบนถนนเส้นนี้ร่วมมือกันจัดการขยะ น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นได้ ด้วยความคิดริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN) จึงเกิดการรวมพลังของ 31 องค์กรชั้นนำบนถนนวิภาวดีฯ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงถนนเส้นนี้ให้สะอาด สวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เป็น “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ​วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือWaste to Wealth... เงินทองจากกองขยะดาวน์โหลดได้ที่https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/