เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสความยั่งยืนของโลก

เอสซีจีตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราจึงริเริ่มแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และทำหน้าที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 3 ข้อ คือ ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (Make) เน้นการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและต้องแยกทิ้งให้ถูกต้อง (Use) และนำวัสดุที่หมดอายุการใช้งานกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง (Return)

มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

เพื่อตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ตั้นแต่ต้นน้ำ โดยคำนึงถึงความทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น (Durability) ของสินค้า พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดใช้วัสดุในการผลิต (Reduced Material Use) และการเลือกใช้วัสดุทดแทน (Replacement) ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดระบบการจัดการของเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ (Waste Management) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

จากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ

บนความตั้งมั่นที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Open Collaboration: SCG X Starboard

Collaboration for Sustainable Futureคือ บันทึกข้อตกลงโครงการระหว่างเอสซีจี ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน และ Starboard แบรนด์ระดับพรีเมียมของผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำประเภทเซิร์ฟบอร์ด ความร่วมมือกันของสององค์กรชั้นนำระดับโลกจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ที่ขับเคลื่อนการแก้ไขและลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการบูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ​บันทึกข้อตกลงร่วมในโครงการดังกล่าวครอบคลุมขอบเขตการศึกษาและความร่วมมือใน 3 ด้าน ซึ่ง การพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นสำคัญ โดยในปัจจุบัน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กำลังออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กันกระแทกสำหรับกระดานวินด์เซิร์ฟ iQ Foil ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะผลิตด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมสำคัญเป็นเม็ดพลาสติกจากขยะในครัวเรือน โดยมีเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับอุปกรณ์

Zyclonic™ นวัตกรรมบำบัดน้ำเสียและสุขาปลอดเชื้อ

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำกลับมาใช้ซ้ำโดยลดโอกาสการสร้างของเสียให้น้อยที่สุด คือหัวใจสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เอสซีจีมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม โดยZyclonic™คืออีกหนึ่งตัวอย่างของนวัตกรรมที่สามารถสะท้อนหลักการดังกล่าวออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ​นอกเหนือจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (Front-end Treatment Solutions) ที่ผ่านการออกแบบเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานแล้ว ระบบบำบัดและกำจัดน้ำและของเสีย (Back-end Treatment Solutions) ของZyclonic™ที่ประกอบด้วย Aquonic 600 (อควานิก ซิกซ์ฮันเดรด) และ Zyclone Cube (ไซโคลน คิวบ์) ถือเป็นส่วนสำคัญที่มีการทำงานสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนวัตกรรมทั้งสองชนิดช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำและกากของเสียจากถังบำบัดน้ำเสีย โถปัสสาวะ ฝักบัว และอ่างล้างจาน ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เคมีไฟฟ้า และความร้อนที่อุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส ให้เป็นน้ำสำหรับอุปโภคที่ปราศจากเชื้อโรค เช่น น้ำสำหรับชักโครก น้ำเพื่อการเกษตร หรือน้ำเพื่อการชลประทาน

เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน

จาก “บางซื่อโมเดล” และ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โครงการจัดการขยะแบบที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำไปสู่การผลิตชิ้นงานต้นแบบเก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียนตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการใช้วัสดุให้คุ้มค่าและการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ​เอสซีจีและโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ในจังหวัดระยอง ร่วมมือกันนำถุงนมโรงเรียน ซึ่งเคยมีอยู่เป็นจำนวนมากภายในโรงเรียน มาใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตเป็นเก้าอี้ให้นักเรียนใช้งานในโรงเรียน โดยเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล 1 ตัว ใช้ถุงนมที่แห้งและสะอาดประมาณ 600 ถุงในการผลิต ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากถุงนมโรงเรียนที่ถูกนำไปฝังกลบได้แล้ว ยังช่วยปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด