เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสความยั่งยืนของโลก

เอสซีจีตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราจึงริเริ่มแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และทำหน้าที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 3 ข้อ คือ ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (Make) เน้นการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและต้องแยกทิ้งให้ถูกต้อง (Use) และนำวัสดุที่หมดอายุการใช้งานกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง (Return)

มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

เพื่อตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ตั้นแต่ต้นน้ำ โดยคำนึงถึงความทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น (Durability) ของสินค้า พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดใช้วัสดุในการผลิต (Reduced Material Use) และการเลือกใช้วัสดุทดแทน (Replacement) ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดระบบการจัดการของเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ (Waste Management) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

จากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ

บนความตั้งมั่นที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บ้านปลารีไซเคิล

จากความมุ่งมั่นที่ต้องการจะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมจัดการขยะพลาสติกบริเวณชายหาดและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงริเริ่มโครงการ บ้านปลารีไซเคิล โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.) ที่ 1 (ระยอง) ภายใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เรานำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมจากชายหาดและชุมชนมาผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่ นำไปผ่านกระบวนการและขึ้นรูปเป็นท่อสำหรับสร้างบ้านปลารีไซเคิล จากผลทดสอบในเบื้องต้นพบว่าท่อรีไซเคิลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ต่างจากท่อ PE 100 ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบในโรงงาน โดยเราตั้งเป้าที่จะนำขยะพลาสติกมาพัฒนาเป็นส่วนผสมหลักของท่อบ้านปลารีไซเคิลในสัดส่วนที่มากที่สุด เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

ขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในประเทศไทยมีมากถึงปีละ 1.5 ล้านตัน นี่เป็นจุดเริ่มต้นให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือกับบริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด และภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการ ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยนำขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจและครัวเรือนในชุมชน จ. ระยอง มาคัดแยกและนำมาบดย่อยให้มีขนาดเล็ก แล้วนำมาผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ปูถนน โดยต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ. ระยอง มีระยะทาง 220 เมตร กว้าง 3 เมตร และหนา 6 เซนติเมตร ในอนาคตเรามีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลโดยร่วมมือกับบริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งนับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกประเภทที่ปกติไม่ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมารีไซเคิลอย่างเหมาะสม และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจได้อย่างแท้จริงตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

Greenovative Lube Packaging

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พัฒนาโครงการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล Greenovative Lube Packaging ขึ้น โดยรวบรวมแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Post Consumer Recycled Resin; PCR) เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตแกลลอนรีไซเคิลคุณภาพดี โครงการ Greenovative Lube Packaging นอกจากจะเป็นการเลือกใช้วัสดุทดแทนในการผลิตแกลลอนใหม่แล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะจากแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นที่อาจถูกกำจัดโดยไม่ถูกวิธีและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทางหนึ่งด้วย