close

GRADE

17801WHA

17801WHA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ cold molding ใช้เป็นซีลภายในฝาปิดโลหะแบบจีบสำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น นมถั่วเหลือง

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Elongation at Break (%) JIS K6723 777
Tensile Strength (kgf/cm²) JIS K6723 268
Hardness Shore A @15 sec ASTM D 2240 81