close

15 ต.ค. 2564

ฉลาก “SCG Green Choice” คืออะไร ?

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือสองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การขาดแคลนทรัพยากร การจัดการของเสียที่ด้อยประสิทธิภาพ เป็นความท้าทายและตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และภายใต้แนวทาง “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” เราได้มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าผ่านการคิดค้นและพัฒนา “พลาสติก” ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้า บริการ และโซลูชัน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ผนวกกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมกับช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมได้อย่างดีที่สุด


ฉลาก “SCG Green Choice” คืออะไร ?

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2009 เอสซีจี เป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ชื่อ SCG eco value โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO 14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ครอบคลุมสินค้าที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภค เช่น สินค้าที่มีการออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น และสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคได้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมจากการเลือกใช้สินค้านั้น เช่น สินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันฉลากดังกล่าวได้พัฒนาเป็นฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย และเปรียบเสมือนทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ฉลาก SCG Green Choice ประกอบขึ้นจากสององค์ประกอบสำคัญ คือ ใบไม้สีเขียว แสดงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค และคำว่า Green Choice ที่แสดงถึงการประหยัดพลังงาน การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อสุขอนามัย ในขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ 


ทำไมต้องฉลาก “SCG Green Choice” ?

ฉลาก SCG Green Choice กับโซลูชันพลาสติกและนวัตกรรมจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ พิจารณามุมมองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์คุณภาพที่ดีของสินค้าในสามหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่

  • กลุ่มประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) เพราะปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลรุนแรงต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลกจนยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate Emergency) ตัวอย่างนวัตกรรมจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่น่าสนใจได้แก่ สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม emisspro® และ แผ่นอะคริลิก Shinkolite
  • กลุ่มประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่จำกัด การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยให้เราบริหารจัดการทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุด ทั้งยังคำนึงถึงปลายทางการใช้งาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อไม่ใช้งานแล้ว โซลูชันพลาสติกและนวัตกรรมจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ในกลุ่มนี้ทีน่าสนใจ คือ เม็ดพลาสติก HDPE คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCG Green PolymerTM ซึ่งผลิตจาก SMXTM Technology
  • กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี (Well-being) เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมดีขึ้น และมีกำลังพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นต่อไป นวัตกรรมพลาสติกฉลาก SCG Green Choice จากเอสซีจี เคมิคอลส์ ในหัวข้อนี้ ได้แก่ ท่อพีวีซีเอสซีจี รุ่น Green Premium

นวัตกรรมสินค้าฉลาก “SCG Green Choice” ของ SCGC มีอะไรบ้าง ?

เอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่สามารถต่อยอดการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันสินค้า บริการ และโซลูชันที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกเหล่านี้ก็ยังได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice เพื่อการันตีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของทุกคนในสังคม

เริ่มต้นด้วย emisspro® สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม ที่พัฒนาสูตรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นรายเดียวในอาเซียน โดยเมื่อนำไปเคลือบที่ผนังเตาด้านในจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนให้กับเตาเผา นั่นคือ สารเคลือบนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับและการปลดปล่อยรังสีความร้อนของผนังเตา ส่งผลให้เตาเผาใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและยังสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกหนึ่งไฮไลต์นวัตกรรมจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ช่วยลดโลกร้อนและประหยัดพลังงาน คือ Shinkolite แผ่นพลาสติกอะคริลิกชนิดพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นวัสดุสำหรับการทำหลังคาและกันสาดโดยเฉพาะ ประหยัดพลังงานในการขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming) อย่างน้อย 10%

สำหรับโซลูชันพลาสติกและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) จาก เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่น่าสนใจมีสองเรื่อง คือ เม็ดพลาสติก HDPE คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ SCG Green PolymerTM ซึ่งผลิตจาก SMXTM Technology เกรดพลาสติกในกลุ่มนี้ได้แก่

  • SCG GREEN POLYMER™ เกรด S111F เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์ถุงอุตสาหกรรม ช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกลงได้อย่างน้อย 20% โดยความแข็งแรงของฟิล์มเท่าเดิม
  • SCG GREEN POLYMER™ เกรด SMX551BU และ X14H007B เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง แข็งแรงสูง สำหรับผลิต Intermediate Bulk Container (IBC) ที่ใช้เม็ดพลาสติกลดลงอย่างน้อย 6% ต่อถังในขณะที่ยังสามารถคงความแข็งแรงได้เท่าเดิม
  • SCG GREEN POLYMER™ เกรด SX002JA และ SX002J เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับฝาน้ำอัดลมน้ำหนักเบา ทำให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีความแข็งแรงมากขึ้นสำหรับการผลิตฝาน้ำอัดลมซึ่งสามารถลดการใช้พลาสติกอย่างน้อย 7%

อีกสองนวัตกรรมพลาสติกฉลาก SCG Green Choice จาก เอสซีจี เคมิคอลส์ คือ ท่อ SCG รุ่น Green Premium เป็นท่อพีวีซีไร้สาระกั่วและสารปนเปื้อน ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา รายแรกและรายเดียวของไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี ที่สำคัญผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  

เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด เพื่อส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกฉลาก SCG Green Choice ที่ “คุณเลือก เพื่อโลกได้” และเริ่มสร้างโลกที่น่าอยู่ไปด้วยกัน


Is this article useful ?