close

24 มิ.ย. 2567

SCGC จับมือ TOYO ลงนามข้อตกลงพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี

Business ESG Circular Economy Innovation Solutions Sustainability Digitization Investor Relations

กรุงเทพ - 21 มิถุนายน 2567 เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เดินหน้า Advanced Recycling ขับเคลื่อนนวัตกรรมกรีน มุ่งสู่ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” ล่าสุดบริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด (Circular Plas) ใน SCGC โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท Circular Plas และประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ บริษัท Toyo Engineering Corporation (TOYO) โดย นายโยชินาริ มิยาซากิ Senior Executive Officer ได้ร่วมลงนามข้อตกลงการพัฒนาร่วม (Joint Development Agreement: JDA) เพื่อขยายกำลังการผลิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการทางวิศวกรรมของ Circular Plas เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น หรือ Recycled Feedstock สำหรับโรงงานปิโตรเคมี

โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายกำลังการผลิตของโรงงานทดสอบการผลิต (Demonstration Plant) รวมถึงแผนการขยายสู่เชิงพาณิชย์ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็น Recycled feedstock สำหรับโรงงานปิโตรเคมี ในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงงานทดสอบการผลิตของ Circular Plas ในจังหวัดระยอง สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิส ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลแบบระบบปิด อีกทั้งยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุณหภูมิที่ใช้ในกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็น Recycled Feedstock และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISCC

ปัจจุบัน TOYO และ Circular Plas อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถรองรับพลาสติกใช้แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงต้นปี 2568 ซึ่งจะนำไปสู่การขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ความร่วมมือครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ เพื่อทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีกต่อไป หากแต่เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ SCGC ตามแนวทาง "Low Waste, Low Carbon" อย่างเป็นรูปธรรม และพันธกิจ "Engineering for Sustainable Growth of the Global Community" ของ TOYO

___________________________________________________

เกี่ยวกับ SCGC เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ เรามุ่งสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้" (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


เกี่ยวกับ TOYO บริษัท Toyo Engineering Corporation (TOYO) เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปุ๋ยเคมี ซึ่งบุกเบิกโดยผู้ก่อตั้ง TOYO ในด้านแอมโมเนียและยูเรีย ก่อนจะขยายสู่สาขาอื่น ๆ เช่น ปิโตรเคมี การกลั่นน้ำมันและก๊าซ การพัฒนาแหล่งทรัพยากร และการผลิตไฟฟ้า นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1960 บริษัทฯ ได้บุกเบิกตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายทั่วโลก และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการของลูกค้าทั่วโลก TOYO มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอนและการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Is this article useful ?