close

26 ธ.ค. 2566

SCGC เผยโรงงาน LSP ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม เริ่มเดินเครื่องจักรและทดสอบประสิทธิภาพการเดินโรงงานทั้งระบบ เตรียมผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงป้อนตลาดโลก

Business ESG Circular Economy Innovation Product Service Solutions Sustainability Digitization Investor Relations

ลองเซิน บ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า (Ba Ria Vung Tau), ประเทศเวียดนาม - วันที่ 26 ธันวาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เผยถึงความคืบหน้าของโครงการ LSP ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม (Long Son Petrochemicals) โดยล่าสุด ได้เริ่มเดินเครื่องจักร และจะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการเดินโรงงานตลอดทั้งระบบเพื่อความมั่นใจสูงสุดในด้านความปลอดภัย และคุณภาพการผลิต โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม ช่วยลดการนำเข้า พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้แนวทาง ESG เพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ LSP จะเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อป้อนตลาดโลก ด้วยกำลังการผลิตโอเลฟินส์ 1.35 ล้านตันต่อปี และพอลิโอเลฟินส์ 1.4 ล้านตันต่อปี

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เผยว่า “โครงการ LSP มีความคืบหน้าตามแผน โดยเริ่มเดินเครื่องจักรและจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการเดินโรงงานตลอดทั้งระบบต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพฯ  LSP จะผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง อาทิ พอลิเอทิลีน (PE) และพอลิโพรพิลีน (PP) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยทดแทนการนำเข้าพอลิโอเลฟินส์ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม”

ทั้งนี้ โครงการ LSP ได้นำแนวทาง ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการผลิตได้รับการออกแบบและติดตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม ช่วยลดการนำเข้า พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

___________________________________________

เกี่ยวกับเอสซีจีซี เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค ซึ่งมุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน มีฐานการผลิตหลักในประเทศไทย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม  ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ SCGC เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยมุ่งสู่ “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” ตามเป้าหมาย SDGs และ ESG  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา Green Innovation & Solutions อาทิ นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Polymer ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM รวมทั้งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน


นอกจากนี้ ยังพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์โลก เช่น การร่วมลงทุนผลิตส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด และการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการขยายตัวของเมือง เป็นต้น


เกี่ยวกับ LSP โครงการลองเซิน ปิโตรเคมิคอลส์ (Long Son Petrochemicals) หรือ LSP เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCG Chemicals (SCGC) โดย LSP เป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่าระดับโลก ทั้งการผลิตพอลิโอเลฟินส์ คลังเก็บเคมีภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง  โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม ช่วยลดการนำเข้า พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ข้อมูลเพิ่มเติม www.lsp.com


Is this article useful ?