close

4 ก.ค. 2566

เอสซีจีซี จับมือ IHI ทดลองเทคโนโลยีดักจับคาร์บอน CCU เล็งสร้างโรงงานต้นแบบ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Business ESG Sustainability


กรุงเทพฯ 4 กรกฎาคม 2566 เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ ไอเอชไอ (IHI) บริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและก่อสร้างขนาดใหญ่ ศึกษาและสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพื่อทดสอบเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide Capture and Utilization (CCU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโอเลฟินส์เบา บรรเทาปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วย ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างเป็นรูปธรรม


เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน ฯ CCU

(Carbon Dioxide Capture and Utilization)
เปลี่ยนคาร์บอนฯ ให้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์    


ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial Technology Development Organization: NEDO) หน่วยงานภาครัฐบาล ทดสอบเทคโนโลยี CCU เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกระบวนการผลิต มาทำปฏิกิริยาเคมีกับไฮโดรเจน จนได้มาเป็นโอเลฟินส์ตัวเบา และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ให้สามารถหมุนเวียนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบแนฟทาได้อีกทางหนึ่ง ช่วยลดการปล่อย CO2 ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่ง SCGC สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกในอนาคตต่อไป โดยจะทำการศึกษาความเป็นไปได้และเชื่อมต่อระบบกับโรงงานผลิตโอเลฟินส์ปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจ SCGC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567 และทำการทดสอบจนถึงปี 2569


เป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน


ทั้งนี้ SCGC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% ของปีฐาน 2564 ภายในปี 2573 และตั้งเป้าปริมาณการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ SCGC Green Polymer เป็น 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 ซึ่ง SCGC ดำเนินงานด้วยแนวทาง “Low Carbon Low Waste” ได้แก่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น การใช้พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (carbon offset) เช่น การปลูกป่าในพื้นที่ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงป่าชายเลน


เกี่ยวกับ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ 


SCGC มุ่งสร้างสรรค์ "นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้" (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com


เกี่ยวกับ IHI

IHI เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมหนักชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นจากธุรกิจอู่ต่อเรือในปี พ.ศ. 2396 และพัฒนาต่อยอดเทคโลโนโลยีไปยังการผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์ในเรือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน การออกแบบและก่อสร้างระบบโรงไฟฟ้า ไปจนถึงวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีทางอวกาศ ปัจจุบัน IHI ได้พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม


สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า IHI ได้พัฒนาหม้อน้ำและกังหันแก๊สสำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ihi.co.jp/en/Is this article useful ?