close

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ที่เติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

          SCGC จะเป็นผู้นำในภูมิภาคควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ข้อ

ผู้ถือหุ้น
SCGC ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม น่าเชื่อถือ และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการบริหารผลประกอบการที่เป็นเลิศ ภายใต้มาตรฐานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สังคม
SCGC ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ลูกค้าและคู่ค้า
SCGC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม
พนักงาน
SCGC สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ