Chemicals Business, SCG, is one of the largest integrated petrochemical companies in Asia and a key industry leader. We manufacture and supply a full range of petrochemical products ranging from upstream monomers to downstream polymers including polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene and MMA.

SCG X EMF ความร่วมมือระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCG X EMF ความร่วมมือระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Date: 25 Sep 2020

ในขณะที่ภาคประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น และภาครัฐเองก็มีการกำหนดนโยบายและบังคับใช้ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด สำหรับภาคอุตสาหกรรมเองก็มีการปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เอสซีจี หนึ่งในองค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Ellen MacArthur Foundation เร่งขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ทั่วโลก Ellen MacArthur Foundation (EMF) ที่มีเอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2010 เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันทุกภาคส่วนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระบบดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนสินค้าและบริการที่ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของการส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นี้ยังสอดคล้องกับกลไกธรรมชาติที่ของเหลือจะไม่มีถูกทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์อีกด้วย บทบาทของ Ellen MacArthur Foundation (EMF) ประกอบไปด้วย 6 ข้อสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ มูลนิธิเล็งเห็นว่าการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้น จำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดไปสู่การพัฒนามโนทัศน์ ทักษะ และชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation (EMF) เข้าใจถึงความสำคัญของการผลักดันนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างดี จึงพยายามเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเชื่อมโยงทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานรัฐ บริษัทชั้นนำ และสตาร์ทอัพ ของการสร้างเสริมและขยายขอบเขตเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กว้างขวางมากขึ้น การสนับสนุนภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ให้กับผู้จัดทำนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริมกลไกที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชน การวิเคราะห์และการให้ข้อมูลสนับสนุน Ellen MacArthur Foundation (EMF) ช่วยประเมินความเป็นไปได้ของโมเดลที่เกิดขึ้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยแนะนำวิธีเพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าของโมเดลดังกล่าว การจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความท้าทายและข้อกำจัดที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มูลนิธิฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ประสานความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ Ellen MacArthur Foundation (EMF) จัดทำและเผยแพร่แนวคิดที่นำสมัยและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ในรูปแบบของรายงานการวิจัย กรณีศึกษาและตำราต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญได้จากทั่วทุกมุมโลก เอสซีจี: เศรษฐกิจหมุนเวียนไทยในเวทีโลก ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเพียงรายเดียว ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ellen MacArthur Foundation (EMF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นคีย์แมนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นทั่วโลก เอสซีจีได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากตัวแทนของมูลนิธิและบริษัทสมาชิกอื่น ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับทุกภาคส่วนในประเทศไทย นอกจากนี้การเข้าเป็นสมาชิกของเอสซีจี ยังเป็นโอกาสดีในการนำเสนอแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ SCG Circular Way ซึ่งได้รับการนำเสนอผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในเวิร์กชอปและซัมมิทที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิฯ ความร่วมมือระหว่าง เอสซีจี และ Ellen MacArthur Foundation ถือเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสที่ดีในการสร้างองค์ความรู้และการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Ellen MacArthur Foundation (EMF) คลิกได้ที่ลิงก์ https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

SCG, IEAT, and 13 Alliances Promote “Waste is Resource” Mentality, Teaming up with Young People for Beach Cleanup in Rayong

SCG, IEAT, and 13 Alliances Promote “Waste is Resource” Mentality, Teaming up with Young People for Beach Cleanup in Rayong

Date: 19 Sep 2020

Rayong– 19 September 2020Chemicals Business, SCG, led by Mr. Charoenchai Prathuangsuksri, Managing Director of Rayong Engineering & Plant Service Company Limited (REPCO), and Miss Namthip Samphowprasert, Brand Management and CSR Director, co-organized “International Coastal Cleanup 2020 (ICC 2020)” with Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) and 13 companies in Maptaphut and Banchang industrial estate in Rayong province. The event aims to raise awareness of environmental issues on waste leaking into the ocean and promotes the concept of the Circular Economy. Over 2,000 volunteers in Rayong turned up for a beach cleanup. The event provided education on waste separation and waste management at source to prevent waste leakage into the environment and reduce global warming from waste incineration. “The Sea Saver - Young Gen” or the green-minded students from many schools also joined the event and showcased their musical talents with a performance of their self-composed song “Love to Separate.” The song intends to inspire young people and the public to solve environmental problems by adopting proper waste separation and disposal.
“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

Date: 16 Sep 2020

New York – 2 September 2020 The Alliance to End Plastic Waste today released its 2020 Progress Report, detailing the organization’s focus on addressing its vision and mission. The Alliance has activated 14 projects across 14 cities in six countries in South East Asia, India and Africa – all at the frontline of the plastic waste challenge. The report also features 55 member-led projects worth US$400 million towards building solutions to end plastic waste in the environment. In the report, the Alliance, which SCG is part of since its birth 18 months ago, emphasized the importance of cross-value chain made up of businesses including chemical and plastic manufacturers, consumer goods companies, retailers, converters, and waste management companies. The report outlines the commitment to project acceleration across its four strategic pillars of waste management and recycling infrastructure, innovation, education and engagement, and clean up. The 2020 Progress Report also announced the Alliance’s 2025 Ambition. With a strategic focus on infrastructure development, innovation, clean up and education and engagement, the Alliance and its members will build investable models and partnerships within five years that will: Demonstrate zero plastic waste in multiple cities and divert well over millions tons of plastic waste through Alliance projects in more than 100 at-risk cities. Support healthy livelihoods for over 100 million people by enabling local ownerships of waste management. Unlock at least five times its investment and much more to accelerate actions and solutions to end plastic waste and build sustainable cities. For the 2020 Progress Report, please follow tthishttp://www.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2020/09/PlasticWasteProgressReport.pdf ___________________ About SCG SCG has joined the Alliance to End Plastic Waste since 2019. As a founding member of the organization, SCG collaborates with DOW Thailand and SUEZ held the first Alliance to End Plastic Waste (AEPW) forum in Southeast Asia to promote sustainable plastic waste management with the focus on marine debris.
  • All Around Plastics