Chemicals Business, SCG, is one of the largest integrated petrochemical companies in Asia and a key industry leader. We manufacture and supply a full range of petrochemical products ranging from upstream monomers to downstream polymers including polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene and MMA.

5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์

5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์

Date: 23 Nov 2021

รายงานฉบับล่าสุดของ IPCC หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับโลกเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ (United Nation: UN) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำสาขาต่างๆ ที่ช่วยกันทบทวน สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์นับหมื่นชิ้นจากทั่วโลก จนออกมาเป็นรายงานการประเมิน (Assessment Report) ระดับโลกที่มีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) คือ ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ” เอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาค จึงได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด และที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้โลกได้ ไฮไลต์ที่น่าสนใจทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้ เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การรีไซเคิล” เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality Post-Consumer Recycled Resin (PCR) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้โซลูชัน “การรีไซเคิล” ด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ และเครือข่ายในการรวบรวมพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ทำให้สามารถเปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของขยะที่ถูกนำมาใช้ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกอย่าง Global Recycle Standard (GRS) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25–100% ตอบโจทย์นโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป และยังช่วยลดการเผาขยะเพื่อกำจัดอีกด้วย เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การลดใช้ทรัพยากร” SMXTMTechnology คือ เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีแนวคิดการออกแบบเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำให้เม็ดพลาสติก HDPE มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความแข็งแรง และความเหนียวแน่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้ผลิตจึงใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง ส่งผลให้ใช้พลังงานในการกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้สินค้าปลายทางมีน้ำหนักเบาลงด้วย จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งอีกต่อหนึ่ง เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การใช้พลังงานสะอาด” นวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นผิวน้ำ หรือที่เรียกว่าSCG Floating Solar Solutions เอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด สามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับกลางจนถึงระดับใหญ่ มีจุดเด่นที่การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยตัวทุ่นผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV stabilizer ทนทานต่อแสงแดด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำกว่า 34 โครงการ สามารถสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึง 37.9 เมกะวัตต์ (MWp) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 26,530 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 18,192 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การจัดการขยะแบบครบวงจร” “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”คือ โมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งต่อยอดจาก บางซื่อโมเดล โมเดลการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ มาสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน จ.ระยอง ขับเคลื่อนผ่าน “บ-ว-ร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community และเชื่อมต่อกับ “ธนาคารขยะชุมชน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วงต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) สามารถนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 166 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 125 ตั เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล” การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ AI Supervisory for Energy Analytics โดยนำมาใช้ตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักร ทำให้สามารถคาดการณ์ความผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และไม่สูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ จากการทดสอบติดตั้งเทคโนโลยีในหน่วยการผลิตย่อย สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 19,430 กิกะจูลต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 806 ตันต่อปี ตามความมุ่งมั่นที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG และ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เราจึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและลงมือปรับเปลี่ยน พร้อมสร้างสรรค์แนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลของโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน ติดตาม 5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ที่ https://bit.ly/3C7atQ7

SCG Chemicals Partners with 7-Eleven to Introduce Reusable Durable Bag Made from Post-consumer Plastic, Emphasizing Closed-Loop Recycling Model to Save the Environment

SCG Chemicals Partners with 7-Eleven to Introduce Reusable Durable Bag Made from Post-consumer Plastic, Emphasizing Closed-Loop Recycling Model to Save the Environment

Date: 16 Nov 2021

Bangkok – 16November, 2021SCG Chemicals has partnered with CP All Public Company Limited, executives from 7-eleven, and 7-delivery to recycle post-consumer plastics in the CP All's goods distribution process into "Tor Tung Ton Tan (durable and reusable bag)," a sturdy, durable, and reusable plastic bag that serves as the paradigm for Thailand's concrete adoption of a closed-loop recycling model based on the circular economy, following the corporate goal of conducting business in conjunction with sustainable environmental stewardship and ESG Strategy (Environmental, Social and Governance). The post-consumer plastic is converted into high-quality PCR (Post-Consumer Recycled Resin) and made reusable again in collaboration with SUEZ Circular Polymer, the leading European recycler of PCR, and Naraipak, Thailand's major plastic bag producer. Sakchai Patiparnpreechavud, Vice President of SCG Chemicals, said, "This is a key milestone for SCG Chemicals. We join forces with partners to maximize resource efficiency based on the circular economy via a closed-loop recycling model, which involves recycling one product entirely into a new one. The process begins with recycling post-consumer plastic in the CP All logistic process into high-quality PCR under the name SCG GREEN POLYMERTM using a proprietary formulation developed by SCG Chemicals. The product is a bag manufactured from recycled plastic resin that is both robust and reusable. One of the partners, SCGP reXycle, is in charge of collecting and transporting used plastics. SCG Chemicals is responsible for engaging all partners in the value chain and developing the closed-loop recycling system. This strategy is intended to be expanded to other organizations in the future to reduce the country's waste and greenhouse gas emissions sustainably. Phaphatsorn Thanasorn, Vice President Purchasing​of CP All Public Company Limited, said, "CP All has driven environmental policies in collaboration with SCG Chemicals to constantly address plastic waste concretely. This collaboration aims to develop and promote solutions to plastic waste with the circular economy, such as transforming post-consumer plastic into the recycling process in a strong, durable, efficient, and reusable bag like Tor Tung Tone Tarn. This approach helps cut the amount of plastic waste, greenhouse gas emissions, and water consumption. The project has been running since September, and it is part of CP All's mission to "create and share opportunities" while also caring for the environment, reducing global warming, and improving Thai people's quality of life." David Bourge, General Manager of Suez Circular Polymer, said, "This partnership is a tremendous sign of solidarity by many sectors across the value chain, from manufacturers to end-users. This is a significant step forward for Thailand's plastic industry's transition to sustainability, aligning with SUEZ's circularity goals we bring resource efficiency across the plastic value chain to the national level. In this collaboration, SUEZ has contributed its expertise in transforming post-consumer plastic into high-quality PCR certified by the Global Recycled Standard (GRS). Furthermore, the plant has been designed to harvest solar energy for use and has achieved one of the highest water-reuse rates in the country. As a result, the accredited PCR from SUEZ is environmentally friendly as the plant helps to avoid 35,000 tonnes of greenhouse gas emissions annually, supporting Thailand's vision of a more sustainable future." Chukiat Dulayakometh, Managing Director of Naraipak Company Limited, said, “The use of high-quality PCR in producing plastic bags rather than virgin resins can fulfill the criteria of government environmental policies and the BCG model. It is a collaborative effort to recycle discarded raw materials made a reality by the collaboration of all sectors, both manufacturers and consumers, to build a closed-loop and eco-friendly recycling process based on the circular economy, ensuring the plastic industry's sustainability. Furthermore, plastic bags made from high-quality PCR have attributes similar to grade A plastic resins; thus, customers can be assured that plastic bags made from high-quality PCR are of good quality, clean, durable, and frequently reused."
SCG Chemicals’ Advanced Recycling, First In Thailand For ISCC PLUS standard, Underpinning The Sustainable Chemicals Roadmap Towards PCR Plastics As A Solution For Global Demand

SCG Chemicals’ Advanced Recycling, First In Thailand For ISCC PLUS standard, Underpinning The Sustainable Chemicals Roadmap Towards PCR Plastics As A Solution For Global Demand

Date: 22 Sep 2021

Bangkok – 21 September, 2021 SCG Chemicals announces advancement in accordance with the circular economy roadmap towards a “Chemicals Business for Sustainability”. Recently, the process using the Advanced Recycling technology, which turns post-consumer plastics into recycled feedstock for petrochemical plants, received the International Sustainability and Carbon Certification or ISCC PLUS. This certificate is issued to organizations with sustainable management and development across the supply chain with SCG Chemicals as the first in Thailand to be certified in the advanced recycling category. Moreover, the business adopts circular economy operations throughout the supply chain whilst developing post-consumer recycled resin to address the trend of rising global demand. Mr. Tanawong Areeratchakul, President of SCG Chemicals explains the progress of the advanced recycling process according to the circular economy roadmap that “at present, we are on track with the advanced recycling development which is the process of turning post-consumer plastics into recycled feedstock for petrochemical businesses. Recently, the process gained the International Sustainability and Carbon Certification Plus or ISCC PLUS. This is an international certification system regarding carbon and sustainable development. The Advanced Recycling process by SCG Chemicals is the first in Thailand to have received this global recognition of sustainability standards.” SCG Chemicals enhanced the Advanced Recycling technology using a catalyst, so the recycling process is in low temperatures. This reduces energy consumption, promotes environmental-friendliness, and allows transparent system control throughout the production process. The chain includes securing post-consumer plastics, receiving and storing the materials, applying Advanced Recycling technology as well as controlling, and storing prior to the transport of the product. Aside from implementing the circular economy initiative by gaining recycled feedstock for virgin plastic resins production, the process also helps reduce the problem of accumulated plastic waste in the country. “SCG Chemicals is dedicated to developing post-consumer recycled resin whilst applying the mass balance approach in every step, from upstream to downstream across the supply chain. This is an attempt to address the trend of rising global demand, especially for leading brand owners who seek eco-friendly plastic materials. This will, in turn, uplift their competitiveness and cater to consumers of sustainable products.” Mr. Tanawong concludes. _________________________ About SCG Chemicals’ Advanced Recycling Innovation SCG Chemicals and partnered tech startup founded Circular Plas Co., Ltd. to operate the plastic recycling business via the chemical recycling process according to the circular economy notion. The plastic recycling business later progressed with the Advanced Recycling technology and its, first in Thailand, demonstration plant within the Rayong plant premises. The plant became an experiment ground for recycled feedstock production with plans to increase production capacity. About ISCC ISCC or International Sustainability and Carbon Certification is a renowned global scheme certification system for sustainability. ISCC, an independent entity, is governed by the ISCC Association which operates a high-standard certification system with strict monitoring on the sustainable standards compliance as well as a traceable supply chain, all of which, operating under the core objective to champion sustainable development
  • All Around Plastics