ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เอสซีจี: เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE

เอสซีจี: เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE

วันที่: 6 ก.ค. 2563

จากความเชื่อมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ของเอสซีจี ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความคุ้มค่า การคัดแยกวัสดุและการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ นำไปสู่ “บางซื่อโมเดล” โครงการต้นแบบจากเอสซีจี ที่เน้นการปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวให้กับบุคลากรของบริษัทผ่าน 3 พฤติกรรม คือ #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก นำไปสู่การลดการสร้างขยะ ทิ้งขยะได้ถูกที่ และสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสการนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้งานอีกครั้ง แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจีถูกทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านชุมชน LIKE (ไร้) ขยะโครงการจัดการขยะในจังหวัดระยองที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเอสซีจีมุ่งมั่นสร้างเสริมความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญของชุมชน ตลอนจนธนาคารขยะชุมชน เพื่อให้แต่ละหน่วยสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน โดยมีโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เป็นอีกความสำเร็จที่เห็นได้ชัด ร่วมมือกันเพื่อทางออกที่ยั่งยืน โครงการนมโรงเรียนที่รัฐบาลจัดมีประกาศให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โดยให้เด็กนักเรียนดื่มนมพาสเจอร์ไรส์แบบถุงปีละอย่างน้อย 200 วัน ทำให้เกิดขยะจากถุงนมโรงเรียนทั่วประเทศมากถึง 1,288,891,600 ถุง หรือ 3,532 ตันเป็นอย่างน้อย โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เองก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว ในอดีตปลายทางของขยะจากถุงนมโรงเรียนซึ่งทำจากพลาสติกชนิด LLDPE ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลุมฝังกลบ (Landfill)แต่ก็มีบางครั้งที่ขยะถุงนมเหล่านี้ถูกนำมาพักไว้ก่อนเพื่อรอการจัดเก็บจากเทศบาล ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา 2 ข้อ คือ กลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำนมบูดที่ตกค้าง และพื้นที่พักขยะถุงนมกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ การเข้าถ่ายมาทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของเอสซีจี ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุให้คุ้มค่าที่สุด ก่อนจะรู้จักการคัดแยกและการทิ้งวัสดุให้ถูกถังเพื่อเพิ่มโอกาสการรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยบริษัทขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวผ่านโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ช่วยหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับขยะจากถุงนมโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรม โดยมี“เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล”ชิ้นงานที่เป็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เกิดจากการรีไซเคิลถุงนมโรงเรียนปริมาณมหาศาลให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ถูกนำไปใช้งานจริงในโรงเรียนแห่งนี้ จากการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้ว การสอนให้พวกเขารู้วิธีการแยกขยะก็เป็นเรื่องสำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องดังกล่าวจากสิ่งใกล้ตัวอย่างถุงนม ทำให้พวกเขาเข้าใจวิธีการแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากถุงนมที่กินแล้วนำไปทิ้งให้ถูกที่ ปรับเปลี่ยนเป็นการล้างทำความสะอาดและนำถุงนมไปตากให้แห้ง ก่อนจะนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำ “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล” จากความเชี่ยวชาญ สู่การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องพลาสติกเข้ามาช่วยจัดการขยะถุงนมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 โดยถุงนมโรงเรียนผลิตจากพลาสติกชนิด LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ พอลิเอทิลีน (polyethylene) ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นสูง แต่ยังทนต่อความร้อนและความดันสูงได้ จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลเซชัน (Sterilization) ที่ใช้ความร้อนสูงถึง 121˚C ได้ จากคุณสมบัติที่น่าสนใจของพลาสติกชนิดนี้ เอสซีจีจึงแนะนำให้ใช้ถุงนมโรงเรียนเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นเก้าอี้ให้นักเรียนใช้งานในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติกที่จะนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบได้แล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการรีไซเคิลได้อย่างชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าพลาสติกที่พวกเขาช่วยกันล้างและทำความสะอาดอย่างดีนั้นสามารถกลับมามีคุณค่าได้อีกครั้ง หลังจากถุงนมโรงเรียน LLDPE ที่สะอาดและแห้งถูกจัดส่งจากโรงเรียนมายังโรงงานของเอสซีจีแล้ว จะถูกนำเข้าเครื่องบดให้เหลือขนาด 3-5 มิลลิเมตร แล้วนำไปหลอมรวมกับเม็ดพลาสติกเพื่อปรับปรุงสูตรให้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กระบวนการบดให้เป็นผงถือเป็นขั้นตอนต่อมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โดยผงดังกล่าวจะถูกนำไปอบในแม่พิมพ์ผ่านเทคนิคการขึ้นรูปการผลิตที่เรียกว่าRotational Molding หรือ Rotomoldingซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับชิ้นงานพลาสติกที่มีความหนา รูปทรงหลากหลาย โดยเครื่องจักรจะหมุนแม่พิมพ์ไปรอบ ๆ ในขณะให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้ออกมาเป็นชิ้นงานเก้าอี้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม โดยเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล 1 ตัว ใช้ถุงนมที่แห้งและสะอาดประมาณ 600 ถุงในการผลิต ในปัจจุบันเอสซีจีได้กำลังศึกษาสูตรให้สามารถนำถุงนมพลาสติกมารีไซเคิลได้ในจำนวนที่มากขึ้น รวมถึงการนำขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ มาสร้างประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการโรโตโมลดิ้ง พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานโดยคำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานสินค้า การออกแบบแม่พิมพ์ (mold) ให้เหมาะสมกับชนิดของพลาสติก รวมถึงการคิดค้นและปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่rotomolding@scg.com เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่ถูกคิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่างคุ้มค่า ก่อนจะเข้าสู่การคัดแยกและการทิ้งให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ โดยเอสซีจีถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและมุ่งมั่นในการเป็นฟันเฝืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวให้แพร่หลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรรมให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เอสซีจี จัดงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก เฟ้นหาดีไซน์ล้ำสมัย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เอสซีจี จัดงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก เฟ้นหาดีไซน์ล้ำสมัย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

วันที่: 2 ก.ค. 2563

กรุงเทพฯ – 2กรกฎาคม 2563นายสลิล พานิชสาส์น กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวด Creative Design Contest 2020 ในหมวดถังเก็บน้ำ ร่วมกับ นายดิศนิติ โตวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด โดยมีนาย Daniel Martínez อาจารย์ประจำวิชา Interior and Product Design สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี งานประกวดในครั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีได้ร่วมกับสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหางานดีไซน์แปลกใหม่สำหรับสินค้าพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding) โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ถังแช่น้ำแข็ง และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมดจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการขึ้นรูปจากเอสซีจีเพื่อให้สามารถออกแบบงานที่นำไปผลิตได้จริง นอกจากนี้เอสซีจียังได้เชิญลูกค้าผู้ผลิตชั้นนำในแต่ละกลุ่มสินค้ามาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เช่น บริษัทธรรมสรณ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำ DOS บริษัทพี.อี. คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังแช่น้ำแข็งตราดอกบัว และ บริษัทเจริญมิตร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำและเฟอร์นิเจอร์พลาสติก การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มดังกล่าว ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดให้กับลูกค้า ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอีกด้วย
เอสซีจีส่งมอบ Shinkolite ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อให้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เสริมสร้างความมั่นใจในช่วง Reopening

เอสซีจีส่งมอบ Shinkolite ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อให้โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม เสริมสร้างความมั่นใจในช่วง Reopening

วันที่: 30 มิ.ย. 2563

กรุงเทพฯ – 30มิถุนายน 2563 นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ผู้ผลิตแผ่นอะคริลิก Shinkolite (ชินโคไลท์) นำทีมส่งมอบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูปจำนวน 8 ชุด และชนิดสั่งทำตามแบบจำนวน 2 ชุด ให้แก่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม โดยทางโรงเรียนยังได้สั่งซื้อและติดตั้งฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อจาก Shinkolite เพิ่มอีกจำนวน 162 ชุด เพื่อใช้ในโรงอาหารและห้องประชุม ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูปและชนิดสั่งทำตามแบบจาก Shinkolite ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใสเกรดพรีเมียมที่มีความใสเทียบเท่ากระจก ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตา รักษาทัศนียภาพให้สวยงาม อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ส่วนผลิตภัณฑ์อะคริลิก Shinkolite บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เฟซบุ๊ก : ShinkoliteAcrylic เว็บไซต์ : www.shinkolite.co.th เอสซีจี คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร 02-586-2222
  • All Around Plastics