โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/4
นับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นแบบโรงงา...

Greenovative Lube Packaging

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/3
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พัฒนาโครงการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล Greenovative Lube Packaging ขึ้น โดยรวบรวมแกลลอนน...

เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/5
จาก “บางซื่อโมเดล” และ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โครงการจัดการขยะแบบที่ขับเคลื่อนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำไปสู่การ...

Open Collaboration: SCG X Starboard

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/8
Collaboration for Sustainable Futureคือ บันทึกข้อตกลงโครงการระหว่างเอสซีจี ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน และ Starboard แบรนด์ระดับพรีเมียมของผลิตภัณฑ์กีฬา...

บ้านปลารีไซเคิล

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/1
จากความมุ่งมั่นที่ต้องการจะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมจัดการขยะพลาสติกบริเวณชายหาดและชุมชนอย่างมีประส...

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/2
ขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในประเทศไทยมีมากถึงปีละ 1.5 ล้านตัน นี่เป็นจุดเริ่มต้นให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือกับบริษัท ...

SCG X EMF ความร่วมมือระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/9
เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้บูรณาการหลักเศรษฐกิจหมุนเวี...

Zyclonic™ นวัตกรรมบำบัดน้ำเสียและสุขาปลอดเชื้อ

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/6
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนำกลับมาใช้ซ้ำโดยลดโอกาสการสร้างของเสียให้น้อยที่สุด คือหัวใจสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เอ...

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 1 “ชุมชนบ้านรางพลับ”

https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/sustainable-business/circular-economy/10
ชุมชนบ้านรางพลับ เคยประสบปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลเชิงลบต่อทัศนียภาพ ความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน แต่จากวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชนที่เล็งเห็นว่าขยะคือต้น...