เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน : โอกาสความยั่งยืนของโลก

เอสซีจีตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะพัฒนาศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราจึงริเริ่มแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และทำหน้าที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 3 ข้อ คือ ผลิตสินค้าโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (Make) เน้นการใช้สินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและต้องแยกทิ้งให้ถูกต้อง (Use) และนำวัสดุที่หมดอายุการใช้งานกลับมาสร้างประโยชน์อีกครั้ง (Return)

มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

เพื่อตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ตั้นแต่ต้นน้ำ โดยคำนึงถึงความทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น (Durability) ของสินค้า พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดใช้วัสดุในการผลิต (Reduced Material Use) และการเลือกใช้วัสดุทดแทน (Replacement) ซึ่งเป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดระบบการจัดการของเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ (Waste Management) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ในกระบวนการผลิต

จากแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ

บนความตั้งมั่นที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“กระถางต้นไม้รีไซเคิล” จาก แกลลอนน้ำยาล้างไต

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุพอลิเมอร์และการออกแบบ เอสซีจี ได้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ของกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทยมาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งมี “กระถางต้นไม้รีไซเคิลจากแกลลอนนน้ำยาล้างไต” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญ โครงการดังกล่าว ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญของเอสซีจีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบ พร้อมกับการแบ่งปันแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ​คลิก อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่https://www.scgchemicals.com/th/news-media/feature-story/detail/68

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 9 “ไร่เชิญตะวัน”

จากจุดเริ่มต้นของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ที่ทิ้งขยะปริมาณมหาศาลไว้ พร้อมกับทัศนียภาพความสวยงามของพื้นที่ที่สูญเสียไปหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตระหนักว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จนนำมาสู่การจัดการขยะอย่างบูรณาการของที่นี่ ซึ่งมีตั้งแต่การลงมือทำอย่างจริงจัง โดยพระอาจารย์เริ่มจากตนเองและคนใกล้ชิด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับผู้นำในไร่ และต่อยอดไปสู่การให้ความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อขยะให้กับนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน และผู้คนในองค์กรอื่น ๆ พร้อมกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะ อาทิ โครงการขุมทองกลางกองขยะ โรงเรียนชาวนา เป็นต้น ​ไร่เชิญตะวัน ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือWaste to Wealth... เงินทองจากกองขยะดาวน์โหลดได้ที่https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/

เงินทองจากกองขยะ ตอนที่ 8 “ชุมชนบ้านมดตะนอย”

น้ำขึ้น-น้ำลง และการขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะ ทำให้ชุมชนบ้านมดตะนอย ชุมชนอิสลามที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลอันดามัน เคยเป็นแหล่งสะสมขยะที่ส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในชุมชนไม่ว่าจะเป็น ครู ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม เจ้าของรีสอร์ท องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คือจุดเริ่มต้นที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าว การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ทำดีได้ดาว และ ฮีโร่กู้โลก ยังทำให้พื้นที่ชุมชนแห่งนี้กลับมาสวยงามและเป็นระเบียบแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ​ชุมชนบ้านมดตะนอย ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือWaste to Wealth... เงินทองจากกองขยะดาวน์โหลดได้ที่https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/