รายละเอียด

ถนนวิภาวดีฯ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธุรกิจที่มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศตั้งอยู่ นั่นทำให้ย่านธุรกิจแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขยะขึ้นได้ หากขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากบริษัททุกแห่งบนถนนเส้นนี้ร่วมมือกันจัดการขยะ น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นได้

ด้วยความคิดริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN) จึงเกิดการรวมพลังของ 31 องค์กรชั้นนำบนถนนวิภาวดีฯ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงถนนเส้นนี้ให้สะอาด สวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เป็น “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

​วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือ Waste to Wealth... เงินทองจากกองขยะ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/