ปณิธานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGC จะเป็นผู้นำในภูมิภาคควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดซื้อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
  • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยมลพิษ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
  • ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่องค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

ปี 2564 เป็นอีกปีที่โลกและประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้และปรับตัวให้สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น SCGC ได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) รับมือด้วยความคล่องตัว (Agility) ด้วยความรวดเร็ว (Speed) พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้งยังมีความท้าทายจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่ยกระดับความสำคัญมากขึ้น SCGC จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามปณิธาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานเป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานและการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์น้ำ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการพัฒนานวัตกรรม การสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ รวมถึงเสนอโซลูชันแบบครบวงจรผ่านทาง i2P Center ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น SCG GREEN POLYMERTM พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ภายในปี 2573 และสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบดิจิทัลควบคุมกระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน


ในเรื่องการจัดการพลาสติกใช้แล้ว SCGC ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ เช่น Sirplaste Portugal นำเทคโนโลยีการรวบรวมและบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง และร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล (Advance Recycling) ที่สามารถเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ Braskem ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพเพื่อความยั่งยืน เอสซีจี เคมิคอลส์ นำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมาใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความมั่นคง ให้ปราศจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการทำงาน และจัดทำแนวทางการปฏิบัติและฝึกอบรมบุคลากรเรื่องจรรยาบรรณ การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางร่างกายจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมาย


SCGC ให้ความสำคัญกับดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างวิถีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนและแก้ไขทุกปัญหาอย่างจริงจัง โดยจัดทำโครงการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น One Manager One Community (OMOC) ที่ให้ผู้จัดการทุกคนมีบทบาทในการดูแลชุมชนรอบโรงงาน ชุมชน Like (ไร้) ขยะ ที่บริหารจัดการขยะแบบบูรณาการผ่านโมเดล บ้าน วัด โรงเรียน เชื่อมโยงกับธนาคารขยะเพื่อเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล การสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้จากการขายสินค้า รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ราชการ คู่ธุรกิจ หน่วยงานภายนอก และองค์กรต่างๆ

SCGC ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

SCGC มีคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจ กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งแต่ละด้านมีคณะกรรมการย่อยรับผิดชอบในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลแผนงานให้เป็นไปตามกำหนดร่วมกับผู้แทนของแต่ละบริษัท ซึ่งจะมีการประชุมของคณะกรรมการย่อยเป็นประจำทุก 1-2 เดือน และรายงานต่อ Dimension Committee นอกจากนี้ยังได้ติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และ ESG Related Risks ตาม Guideline ของ WBCSD ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันเวลา รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงระดับธุรกิจทุกไตรมาสให้คณะจัดการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SCGC

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี ได้ระบุประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญของ บริษัท (Enterprise Materiality) ในปี 2564 โดยทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จัดทําขึ้นในปี 2560 ประกอบกับ การพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า อ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiatives (CRI) ฉบับ GRI Standards

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความท้าทายและเป้าหมายของ SCGC
ปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ความกังวลต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและขยะพลาสติกยังผลักดันให้หลายประเทศกำหนดนโยบายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเน้นย้ำความเป็นผู้นำของธุรกิจปิโตรเคมีในภูมิภาค SCGC จึงเร่งปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และในระยะยาวที่มุ่งสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มและโซลูชันที่ตอบโจทย์วิถีปกติใหม่และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป้าหมายตามแนวทาง ESG

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” สร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและมีบรรษัทภิบาล (ESG) มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความภูมิใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลความสำเร็จ
SCGC ได้รับรางวัล Prime Minister’s Industry Award 2021 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทในเครือยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอื่น ๆ คือ

  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2564”
  • บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับรางวัลประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ได้รับรางวัลประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-world Class จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

SCGC ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” องค์กรที่มีการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นรายแรกในประเทศไทย โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

ความร่วมมือสำคัญ