ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในเรื่องการถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และคำนึงถึงการทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัยสูงสุด โดยทางธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำเอาระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต; PSM (Process Safety Management) ซึ่งถือเป็นระบบชั้นนำระดับโลก มาปรับใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “Zero Accident” หรือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ซึ่งทำให้เกิด “ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โรงงานไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ และชุมชนโดยรอบสามารถมั่นใจในระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงงานได้”

โดยระบบความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) นั้น จะเริ่มตั้งแต่การบ่งชี้ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ ลง ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง (Risk), การจัดการกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย (Safe Operation), การจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ (Maintenance), การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change) และการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency)

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ Operation Excellence Training Center หรือ OETC ขึ้น เพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องกระบวนการผลิตและความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานจริง

โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Rate) ของ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ลดจากปี 2014 ลง 20%

การจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

การจัดการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต และอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนั้น ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้ระบบจัดการตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization Occupational Safety & Health Management System, ILO OSHMS 2001) มาเป็นแนวทาง ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้สามารถจัดกลุ่มพนักงานที่มีการสัมผัสคล้ายกัน (Similar Exposure Group: SEG) ตามระดับการสัมผัส (Exposure Rating) ของพนักงานในแต่ละปัจจัยเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพรายบุคคล (Individual Health Risk Assessment: HRA) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของระดับความเสี่ยง (Risk Level) อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงที่ได้จาก HRA ยังนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณามาตรการควบคุมการได้รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงานโดยการเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Medical Surveillance) อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี และการติดตามตรวจวัดการรับสัมผัสทางชีวภาพ (Biological Monitoring) อันจะนำมาซึ่งการควบคุมป้องกันมิให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน สำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานนั้น ได้นำแนวทางของ International Council for Good Practice Guidance on Occupational Health Risk Assessment และ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) เพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Level) เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการลด ควบคุมความเสี่ยง และเฝ้าระวังสุขภาพได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Health Care System) เพื่อใช้วิเคราะห์และเก็บข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และผลการตรวจร่างกาย ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เชื่อมั่นว่า ระบบและสิ่งที่ดำเนินการไปนั้น จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับพนักงาน และคู่ธุรกิจลงได้อย่างยั่งยืน