ภาพรวมโครงการ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จากอุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม" ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เชื่อว่าการสร้างสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงาน และภาครัฐ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อรอยยิ้มของชุมชน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนกว่า 20 ล้านบาทต่อปี เช่น

1. กลุ่มอาชีพผ้าวน ชุมชนอิสลาม

2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย ชุมชนมาบชลูด

3. กลุ่มอาชีพเย็บผ้าวน ชุมชนบ้านพลง

4. เครื่องตีเพรียง กลุ่มประมงหาดสุชาดา

5. น้ำดื่มเขาไผ่ ชุมชนเขาไผ่

6. กลุ่มวิสาหกิจงานสวน ชุมชนอิสลาม

7. กลุ่มวิสาหกิจงานสวน ชุมชนบ้านบน

8. กลุ่มอาชีพรถเช่า ชุมชนอิสลาม

9. ฟั่นเชือก กลุ่มประมงบ้านพยูน

10. กลุ่มวิสาหกิจงานสวน ชุมชนบ้านพลง

11. กลุ่มอาชีพซ่อมจักรยาน ชุมชนบ้านพลง

12. กลุ่มอาชีพซ่อมจักรยาน ชุมชนซอยคีรี

13. กลุ่มอาชีพทำริบบิ้นพวงมาลัย ชุมชนหนองแตงเม

14.กลุ่มอาชีพรถเช่า ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

15.กลุ่มอาชีพถั่วเคลือบไมโล ชุมชนบ้านบน

16. กลุ่มอาชีพขนมเปี๊ยะชาววัง ชุมชนเนินพยอม

17. กลุ่มอาชีพรถเช่า ชุมชนขากลูกหญ้า

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้จัดตลาดนัดชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนนำสินค้าชุมชนเข้ามาขายในโรงงาน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในครัวเรือนและชุมชน และยังมีโครงการนำกากตะกอนจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพให้กับชุมชน

ด้านสังคม
การศึกษา

โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย (ไทย-ญี่ปุ่น) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลัก 5ส. ที่ใช้อย่างแพร่หลายภายในองค์กรเอกชน จึงต้องการขยายผลไปยังวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของคนไทย โดยมีแนวคิดที่จะให้วัดเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้หลัก 5ส. ไปยังคนในสังคม เพื่อจุดประกายความคิดให้คนไทยมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาททางสังคม และมีความสามัคคีกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ชุมชน และคนในพื้นที่ได้ โดยพระภิกษุสงฆ์สามารถเทศนาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสานา และสอดแทรกหลัก 5ส เพื่อนำมาใช้ภายในวัดและนำกลับไปพัฒนาตนเองได้อีกด้วย

SCG Model school

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงให้การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านโครงการเฟรนด์คลับ เด็กดี, มัคคุเทศก์น้อย, และ อสม.น้อย เพื่อเพิ่มพลังความดีให้เยาวชน และเสริมความรู้ให้เป็นคนเก่ง ผ่านโครงการติวเตอร์น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น SCG Model School และ V-ChEPC สำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี และคนเก่ง มีจิตอาสา พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวัดสร้างสุข ช่วยผลักดันวัดสร้างสุขแห่งแรกของจังหวัดระยอง ณ วัดโขดหิน โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นแกนนำหลักนำพนักงานจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนวัดโขดหิน และชุมชน ร่วมกันพัฒนาวัดให้เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพระในวัด และสร้างมาตรฐานที่จะทำให้เกิดวินัยที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัด

ความปลอดภัย

โครงการซ่อมไฟในครัวเรือน / จราจรน้อย

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือนของชุมชน นำพนักงานลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน พร้อมให้คำแนะนำด้านการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการจราจรน้อย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับกฎจราจร วินัยจราจร น้ำใจบนท้องถนน พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน

สุขภาพ

ช่วยประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (DIY Spacer) เพื่อผู้ป่วยโรคหืด

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ริเริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยพ่นยา (DIY Spacer) รวมพลังพนักงานช่วยกันประกอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยากว่า 10,000 ชุด เพื่อช่วยให้การรักษาโรคหืดด้วยวิธีพ่นยามีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่งต่อไปยังผู้ป่วยโรคหืดที่ขาดทุนทรัพย์และไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด

ฟุตบอลลีกเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่เยาวชน จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชน และรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการเล่นฟุตบอลของเยาวชนไปสู่นักฟุตบอลระดับมืออาชีพในอนาคต

โครงการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้ความรู้แก่ อสม. และตั้งกลุ่มจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย / กลุ่มเสี่ยงโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (NCDs) ที่ศูนย์บริการฯ และชมรมผู้สูงอายุ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการวิจัยผลการรักษาด้วยการนวดกดจุดฝ่าเท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต

สุขภาพดี กับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพชุมชน รณรงค์ให้เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “วัยใส…ไร้พุง” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้มีน้ำหนักในเกณฑ์มาตรฐาน และต่อยอดแนวคิดนี้ในโครงการ “หุ่นสวย…ไร้พุง” ให้กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย ช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วน

ด้านสิ่งแวดล้อม

สมาคมเพื่อนชุมชน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นหนึ่งในสมาชิกเพื่อนชุมชน ก่อตั้งสมาคมตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยแบ่งปันประสบการณ์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาโรงงานต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านสุขภาพ การศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน อาทิ ทุนการศึกษาด้านพยาบาล และการติวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ณ เขายายดา จ.ระยอง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับชุมชนเขายายดา สร้างฝายชะลอน้ำกว่า 5,400 ฝาย เพื่อช่วยคืนความชุ่มชื้น ช่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยเล็งเห็นว่า “เขายายดา” เหมาะเป็นที่ศึกษาวิจัยระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญของ จ.ระยอง จึงริเริ่มโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ร่วมกับสถานีวิจัยต้นน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา สร้างหลักสูตรท้องถิ่นให้แก่ชุมชนเขายายดา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคม เช่น โครงการปันโอกาส วาดอนาคต และมีการนำผู้บริหารลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาจนนำไปสู่การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน (OMOC)

โครงการหาดงามตา ปลากลับบ้าน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 นำท่อ PE100 ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับสากล มาประยุกต์เป็นบ้านปลาจำลอง 300 หลัง โดยในปี 2558 ได้ทำครบ 300 หลัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ช่วยเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและพื้นที่ทำประมง ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กในจังหวัดระยอง และเตรียมแผนขยายการเรียนรู้ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กลุ่งประมงเนินฆ้อ จ.ระยอง

โครงการการจัดการของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน

นวัตกรรมการจัดการกากตะกอนจุุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินถือเป็นวิธีธรรมชาติตลอดกระบวนการแห่งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยทีมนักวิจัยของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าคุณสมบบัติของมูลและน้ำชะไส้เดือนดิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนรอบโรงงาน เรียนรู้วิธีการจัดการของเสียอินทรีย์ภายในครัวเรือนด้วยไส้เดือนดิน ซึ่งสามารถสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้