ภาพรวมธุรกิจ

SCGC เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

SCGC ยังมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

วิสัยทัศน์

SCGC จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ

ปรัชญาธุรกิจ

SCGC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของเอสซีจี จึงยึดถือ และปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

Building Success Together หรือ “ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน” คือ แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ SCGC ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังร่วมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน รวมถึงพนักงานทุกคน SCGC จึงพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จของเราคือ การเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

ผู้บริหาร
นาย ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGC
SCGC จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพ การบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ
นาย มงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย SCGC
นาย ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล SCGC
นาย สุรชา อุดมศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business SCGC
นาย กุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน SCGC
ประวัติการลงทุน
2560
พ.ย.
พฤศจิกายน
จัดตั้งบริษัท SENFI UK Limited และ บริษัท SENFI Swiss GmbH เพื่อขยายเครือข่ายด้านนวัตกรรมและสำรวจโอกาสในการขยายตลาดสินค้าใหม่ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
มี.ค.
มีนาคม
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ซึ่งเป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71
2559
ม.ค.
มกราคม

ก่อตั้งบริษัท Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ในประเทศเมียนมา โดยร่วมทุนกับบริษัท Grand Elephant Holding Co., Ltd เพื่อผลิตท่อและข้อต่อพีวีซี

บริษัท Chandra Asri Petrochemical (CAP) ในประเทศอินโดนีเซีย ขยายกำลังการผลิตเอทิลีนเป็น 860 กิโลตันต่อปี

2558
ต.ค.
ตุลาคม
ก่อตั้งบริษัท Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา โดยร่วมทุนกับบริษัท Eliza Co., Ltd เพื่อผลิตและจำหน่ายท่อและข้อต่อพีวีซี
ก.ย.
กันยายน
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท Norner Holding AS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปิโตรเคมีในประเทศนอร์เวย์ เป็น 100% เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
2557
ธ.ค.
ธันวาคม
ถือหุ้น 51% ในบริษัท Norner Holding AS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปิโตรเคมีในประเทศนอร์เวย์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
ก.พ.
กุมภาพันธ์
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เริ่มการผลิต Methacrylic Acid (MAA) โดยมีกำลังการผลิต MAA 8,000 ตันต่อปี
2556
พ.ย.
พฤศจิกายน

ร่วมทุนกับ A. Schulman, Inc. (Schulman) จัดตั้งบริษัท เอสซีจี ไอโค โพลิเมอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ Rotational moulding compound

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด โดยเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 49%

2555
เม.ย.
เมษายน
ก่อตั้ง บริษัท Siam Tohcello จำกัด ร่วมกับ บริษัทมิตซุย เคมีคอลส์ เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มชนิดพิเศษ TUX
ม.ค.
มกราคม
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในเดือนมกราคม และทำการเสนอซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนถัดมา ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น 90%
2554
ต.ค.
ตุลาคม
บริษัทระยอง แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ
ก.ย.
กันยายน
ถือหุ้นในบริษัท Chandra Asri Petrochemical (CAP) 30%
ก.พ.
กุมภาพันธ์
ก่อตั้ง บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ม.ค.
มกราคม
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 อย่างเป็นทางการ
2553
พ.ย.
พฤศจิกายน
โรงงานผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น แห่งที่ 2 ของบริษัท สบาย โพลิเอททีลีน จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ
ธ.ค.
ธันวาคม
เริ่มดำเนินการผลิตสารเร่งปฏิกิริยา C-1 สำหรับใช้ในโรงงานผลิตพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ต.ค.
ตุลาคม
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เริ่มดำเนินการผลิตเอ็มเอ็มเอ สายการผลิตที่ 2
ก.ค.
กรกฎาคม
บริษัท TPC Vina ในประเทศเวียดนาม (บริษัทลูกของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)) เปิดดำเนินการสายการผลิตพีวีซีที่ 2 โดยมีกำลังการผลิต 90 กิโลตันต่อปี
มิ.ย.
มิถุนายน
ถังเก็บที่ 2 ของบริษัท PT Siam Maspion Terminal (SMT) เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
พ.ค.
พฤษภาคม
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด เริ่มเดินโรงงาน
ม.ค.
มกราคม
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เริ่มเดินโรงงานเพื่อผลิตพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง สายการผลิตที่ 4 และ บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด เริ่มเดินโรงงาน เพื่อผลิตพอลิโพรพิลีน สายการผลิตที่ 3
2552
ต.ค.
ตุลาคม
ถือหุ้น 25 % ในบริษัท จีทีซี เทคโนโลยี ซึ่งได้รับใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา
มิ.ย.
มิถุนายน
ร่วมทุนกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในธุรกิจท่าเรือในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของอาร์ทีซี
2551
ต.ค.
ตุลาคม
ก่อตั้งบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
ก.ค.
กรกฎาคม

ก่อตั้งบริษัท ลองเซิน ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด

ก่อตั้งบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

มิ.ย.
มิถุนายน
ร่วมทุนกับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตโพรไพลีน ออกไซด์ ในประเทศไทย
2550
พ.ค.
พฤษภาคม
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มการผลิต พีวีซี สายการผลิตที่ 9 ซึ่งมีกำลังการผลิตเท่ากับ 120 กิโลตันต่อปี
2549
ม.ค.
มกราคม

บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท ซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

ปรับภาพลักษณ์องค์กร เอสซีจี

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจี

2548
พ.ย.
พฤศจิกายน
เริ่มต้นผลิตผงพีทีเอ สายการผลิตที่ 3 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวม 140 กิโลตันต่อปีและเป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ต.ค.
ตุลาคม
ทำหนังสือแสดงเจตนากับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการลงทุนในโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 ในประเทศไทย
ก.ย.
กันยายน
ถือหุ้นใน บริษัท มิตซุยแอดวานซ์คอมโพสิท (จงซาน) จำกัด เพื่อร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย เคมีคอลส์ และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เพื่อผลิตพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ ในประเทศจีน
ก.ค.
กรกฎาคม
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท พีที ทีพีซี อินโด พลาสติกแอนเคมีคอลส์ ซึ่งโดยทั่วไปรู้จักกันในนาม บริษัท พีที สยามมาสเปียนโพลิเมอร์ เป็น 77% (รวมทั้งการถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด) เพื่อผลิตและจำหน่าย พีวีซี ในประเทศอินโดนีเซีย
มิ.ย.
มิถุนายน
ถือหุ้นในบริษัท เมียเฮอร์ ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด เพื่อร่วมทุนกับบริษัท เอนพีซี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (National Petrocehmical Company - Iran) และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงในประเทศอิหร่าน
2547
มี.ค.
มีนาคม
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ร่วมทุนกับบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งบริษัท อี แอนด์ ไอ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
2545
พ.ย.
พฤศจิกายน
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ก่อตั้งบริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านสอบเทียบมาตรฐาน
มี.ค.
มีนาคม
ถือหุ้นในบริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด เพื่อร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย เคมีคัลส์ จำกัด และบริษัทโทเรย์ อินดัสทรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพีอีที
2544
ต.ค.
ตุลาคม
จดทะเบียนตั้งบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
2542
ม.ค.
มกราคม
ก่อตั้ง บริษัท ซีซีซี โพลิโอเลฟินส์ จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทยในธุรกิจพอลิโอเลฟินส์
2541
ก.ย.
กันยายน

บริษัท พีที สยามมาสเปียน เทอร์มินัล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ

บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ

มิ.ย.
มิถุนายน
ถือหุ้นใน บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการขนส่งทางท่อ
2540
ธ.ค.
ธันวาคม
ก่อตั้งบริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด เพื่อให้บริการด้านขนส่งทางท่อ
ม.ค.
มกราคม
ก่อตั้งบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัทมิตซูบิชิ เรยอน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายสารเอ็มเอ็มเอ
2539
ก.พ.
กุมภาพันธ์
ก่อตั้งบริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัทมิตซุย เคมิคัลส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตพีพีคอมพาวนด์
ม.ค.
มกราคม
ก่อตั้งบริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท มิตซุย เคมิคัลส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายผงพีทีเอ
2538
ธ.ค.
ธันวาคม
ก่อตั้งบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น
พ.ย.
พฤศจิกายน
ถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบิวทาไดอีน
ต.ค.
ตุลาคม

ก่อตั้งบริษัท พีที สยามมาสเปียน เทอร์มินัล โดยร่วมทุนกับกลุ่มมาสเปียน เพื่อลงทุนในกิจการท่าเรือและคลังสินค้าสำหรับบริษัทต่าง ๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาสเปียน ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท สยาม ทีพีซี จำกัด ร่วมมือกับกลุ่มมาสเปียน ก่อตั้ง พีที สยามมาสเปียน โพลิเมอร์ เพื่อผลิตและจำหน่ายพีวีซีในประเทศอินโดนีเซีย

ก.ย.
กันยายน
ถือหุ้นในบริษัท พีที ศรีไทยมาสเปียน อินโดนีเซีย เพื่อผลิตเครื่องใช้เมลามีนในครัวเรือน
ส.ค.
สิงหาคม

ก่อตั้งบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เพื่อให้บริการด้านคลังสินค้าและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ก่อตั้งบริษัท สยาม ทีพีซี จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน ดูแลการลงทุนด้านธุรกิจพีวีซีในต่างประเทศ

ก.ค.
กรกฎาคม
จดทะเบียนตั้งบริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย (สิงคโปร์) จำกัด เพื่อเป็นกลไกดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีนอกประเทศไทย
เม.ย.
เมษายน

ก่อตั้งบริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด เพื่อผลิตเอทิลีน โพรพิลีน มิกซ์ ซี-4 และเบนซิน

ก่อตั้งบริษัท ซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ จำกัด เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนประเภทต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ EL-Lene™ และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ภายใต้ชื่อ EL-Pro™

ก่อตั้งบริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีของเครือซิเมนต์ไทย

ม.ค.
มกราคม
ปรับโครงสร้างภายในเครือซิเมนต์ไทย โดยธุรกิจปิโตรเคมีเป็นหนึ่งใน 9 กลุ่มธุรกิจภายใต้โครงสร้างใหม่
2537
ธ.ค.
ธันวาคม
ถือหุ้นในบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอะโรเมติกส์รายแรกของประเทศไทย
ก.ย.
กันยายน
ก่อตั้งบริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) จำกัด เพื่อขยายกำลังผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
2536
ธ.ค.
ธันวาคม

ก่อตั้งบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผงเมลามีน

พ.ค.
พฤษภาคม

ก่อตั้งบริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายกำลังผลิตพอลิสไตรีน

ก่อตั้งบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน (1993) จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

ม.ค.
มกราคม
ถือหุ้นในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพีวีซีรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
2534
ต.ค.
ตุลาคม
ถือหุ้นในบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับเม็ดพลาสติกรายที่สองของประเทศ
2533
พ.ย.
พฤศจิกายน
ก่อตั้งบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตและจำหน่ายเลเทกซ์สังเคราะห์
2532
ก.ย.
กันยายน

ก่อตั้งบริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน

ก่อตั้งบริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตและจำหน่ายสไตรีนโมโนเมอร์

2530
มี.ค.
มีนาคม
ถือหุ้นในบริษัท แปซิฟิค พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตและจำหน่ายพอลิสไตรีนและพอลิออล
2529
ม.ค.
มกราคม
ถือหุ้นในบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกของประเทศ
2526
พ.ย.
พฤศจิกายน
ก่อตั้งบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ความหนาแน่นปานกลาง และความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น