ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้บริการด้านการเงินกับคู่ค้า 3 ส่วนหลัก คือ:

E-Bill Presentment

ระบบจะแสดงรายละเอียดจำนวนเงินคงค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีทั้งหมด โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

E-Payment

ระบบที่ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับธนาคารชั้นนำ 3 แห่งของประเทศไทย ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินแบบชำระทั้งหมด ชำระบางส่วน หรือชำระเงินล่วงหน้าได้ โดยหลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดงสถานะของรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลวงเงินคงเหลือล่าสุดแบบเรียลไทม์

Customer Financing Program

โครงการร่วมมือระหว่าง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กับ ธนาคารชั้นนำของประเทศไทย โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อนำเงินมาซื้อสินค้ากับ บริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เท่านั้น นอกจากธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้ว ลูกค้ายังสามารถขยายระยะเวลาชำระเงินกับธนาคารได้นานถึง 120 วันอีกด้วย

เงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วม Customer Financing Program

ธนาคารจะเป็นผู้กำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคาร

วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ให้ใช้สำหรับการซื้อสินค้าของบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคาร

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษัทฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ