close

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล

เม็ดพลาสติกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสินค้าเพื่ออนามัยส่วนบุคคล และความสวยงาม

เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู่แบบเปียก เป็นต้น