close

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ

เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ และพีวีซี เพสต์ เรซินมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ

กล่าวคือ มีคุณสมบัติด้านความใส ผิวที่เรียบมัน สวยงาม ทำให้เหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นและเครื่องประดับต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋า เข็มขัด และรองเท้า

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี PCRCA01 เป็นพลาสติกที่มีส่วนผสมของ พลาสติกที่ทำมาจากถุงนมโรงเรียน 30% เหมาะสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) และการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection moulding) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถม ในประเทศไทย และ เอสซีจีซี

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เพสต์ เรซิน

เอสซีจีซี พีวีซี PF741 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เพสต์ เรซิน

เอสซีจีซี พีวีซี PG620 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เพสต์ เรซิน

เอสซีจีซี พีวีซี PG680 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เพสต์ เรซิน

เอสซีจีซี พีวีซี PG770 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem