บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 64 จากสถาบันด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 64   จากสถาบันด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก

วันที่: 19 พ.ย. 2564

กรุงเทพฯ – 19 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand)” จากบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน Kincentric Best Employers Thailand Virtual Awards and Learning Conference 2021 โดยมีนายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เข้ารับรางวัล จาก ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล “สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand)” ที่บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเป็นองค์กรที่ใส่ใจและดูแล “พนักงาน” ด้วยมาตรฐานระดับโลก ถือเป็นต้นแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่นำเรื่อง “Empathy”  หรือ ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจความรู้สึกและรับรู้อารมณ์ของบุคลากรมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยสร้างความเข้าใจแบบเปิดใจซึ่งกันและกัน

นายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ เผยว่า “บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน หรือ ทีพีอี เชื่อว่าพนักงานคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเน้นให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง มีการลงลึกเรื่องการบริหารงานบุคคล การพัฒนาคนไปสู่ Digital Transformation และการดูแลพนักงานจากหัวใจ โดยนำเรื่อง Empathy  หรือ ความเห็นอกเห็นใจ มาใช้ในการบริหารองค์กร  นอกจากนี้ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ เน้นการมีส่วนร่วมจากคนทั้งองค์กร ซึ่งทำให้งานได้ผลและได้ใจคนในเวลาเดียวกัน”

การประกวดสุดยอดนายจ้างดีเด่น เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทคินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 และมี 14 องค์กรและบริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งตัดสินในรูปแบบ Blind Judgement เพื่อความโปร่งใส โดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ

  1. การสำรวจมุมมองของพนักงานผ่าน 4 มิติหลัก Employee Engagement, Agility, Engaging Leader และ Talent Focus
  2. การสำรวจมุมมองของทีมทรัพยากรบุคคลในแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3. การสำรวจมุมมองของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด้านผลประกอบการขององค์กร ที่สมดุลย์กับกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

_________________________________
เกี่ยวกับบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด เป็นบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์แห่งแรกในเอสซีจี เคมิคอลส์  ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) รายใหญ่ของประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม