เอสซีจี คว้ารางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย จากการพัฒนานวัตกรรม Zyclonic™

วันที่: 16 พ.ย. 2563

กรุงเทพ - 16 พฤศจิกายน 2563 นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา Emerging Businesses Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย จากการพัฒนานวัตกรรมระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล Zyclonic™ by SCG ในงานรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) ประจำปี 2563 “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน: The New Normal Public Toilet for All” ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล

Zyclonic™ เกิดจากการพัฒนาต่อยอดระบบบำบัดน้ำเสียที่เอสซีจีร่วมพัฒนาขึ้นกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เป็นนวัตกรรมที่สามารถบำบัดสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วให้ปราศจากเชื้อโรค เปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือระบายสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยภายในงาน Zyclonic™ ได้ไปจัดนิทรรศการแสดงระบบบำบัดรุ่นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสุขาภิบาลและการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้และชุมชนโดยรอบ ป้องกันไม่ให้ห้องน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย รวมถึงโรค COVID-19

ทั้งนี้ สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาของระบบสุขาภิบาล ที่ประชากรกว่า 4.2 พันล้านคนทั่วโลก หรือกว่า 60% ของประชากรทั้งหมด ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยการรณรงค์ในปีนี้ได้มุ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤติด้านภูมิอากาศกับระบบสุขาภิบาลแบบยั่งยืน