Zyclonic™ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในประเทศไทย จัดนิทรรศการที่งานสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่: 9 ก.ย. 2563

สุพรรณบุรี - 9 กันยายน 2563 นายอรรถวุฒิ คุ้มครอง Senior Partnership Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำ Zyclonic™ นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กที่สามารถบำบัดสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และน้ำเสียจากครัวเรือนให้ปราศจากเชื้อโรคและสามารถน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมสัมมนานี้ มีจุดประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ แนะแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ความรู้เกี่ยวแหล่งกำเนิดมลพิษ การบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย โดยคุณภาพของน้ำเสียที่ถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระดับมลพิษในแม่น้ำ คู คลอง ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจาก Zyclonic™ สามารถใช้กระบวนการทางความร้อน ฆ่าเชื้อโรคและเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์เป็นสารปรับสภาพดิน และใช้กระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้า บำบัดน้ำเสียให้ปราศจากเชื้อโรค สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้อย่างปลอดภัย เป็นประโยชน์โดยตรงต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้ใช้ และชุมชนโดยรอบ

ภายในงาน นอกจากการบรรยายเชิงวิชาการแล้ว ยังมีการเสวนาระหว่างตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคประชาชน เพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมอีกด้วย