SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

SCG Floating Solar Solutions โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน

วันที่: 1 ก.ค. 2563

บริการที่ครบวงจรของ SCG Floating Solar Solutions เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบรูปแบบโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ การออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดหาสินค้าและติดตั้งแบบครบวงจร การยึดโยงอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยสูง รวมถึงการบริหารจัดการช่วงดำเนินงานและการบำรุงรักษา พร้อมรับประกันสินค้าสูงสุด 25 ปีตลอดอายุโครงการ โดยระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปีขึ้นอยู่กับขนาดของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำและปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ solarenergy@scg.com
อ่านคอลัมน์ฉบับบเต็มได้ที่ 
http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/3069