สร้างสุขอนามัยอย่างปลอดภัยกับนวัตกรรมพลาสติกเพื่ออุปกรณ์การแพทย์

สร้างสุขอนามัยอย่างปลอดภัยกับนวัตกรรมพลาสติกเพื่ออุปกรณ์การแพทย์

วันที่: 16 มิ.ย. 2557

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน มีเรื่องที่สำคัญหลายๆ เรื่องได้แก่ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก กระแสความนิยมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และมีเรื่องหนึ่งที่ อยู่ใกล้ตัวเราและเกิดขึ้นแล้วในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย คือ แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ อันเนื่อง มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพของคนทุกช่วงอายุ และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ อนามัยจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลไทยตั้งเป้าสู่การ เป็น Medical Hub หรือศูนย์กลางการพัฒนาด้านสุขภาพของภูมิภาค เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้ภาครัฐ และเอกชนคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับ ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

เอสซีจี เคมิคอลส์ ผู้นำธุรกิจและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ครบวงจรของไทย และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ผลิตและส่งออกเม็ดพลาสติกเกรด Polypropylene (PP) คุณภาพสูงหลายเกรดสำหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล FDA, USP Class VI และ EP Standard และสามารถผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาเป็นรายแรกในอาเซียน โดยเฉพาะนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรด PP Copolymer P859JMR สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ หลอดเข็มฉีดยา ฝาพลาสติกครอบเข็มฉีดยา ถ้วยเก็บตัวอย่าง และหลอดทดลอง ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง โปร่งแสงมาก และสามารถผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า (Gamma Radiation) ซึ่งเป็นวิธีการฆ่าเชื้อขั้นสูงสุดโดยที่ไม่กรอบ ไม่แตก สีไม่เปลี่ยนซึ่งให้บริการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น ผลไม้ เครื่องเทศ เครื่องสำอาง รวมถึงเครื่องมือแพทย์เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเมื่อนำไปใช้กับคนไข้ อุปกรณ์ต้องปลอดจากเชื้อ ฉะนั้นการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์จึงมีกระบวนการที่เข้มงวดซับซ้อน มีข้อกำหนดและการตรวจสอบหลายขั้นตอนจากหลายหน่วยงาน และเนื่องจากการฉายรังสีเครื่องมือแพทย์ต้องให้ปริมาณรังสี (Dose) ที่เข้มข้นกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ฉะนั้นจึงส่งผลต่อลักษณะกายภาพและคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก อาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และไม่ขาวใส หรือถึงขั้นกรอบ เปราะ

จากข้อจำกัดตรงนี้ เมื่อทางเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้คิดค้นเม็ดพลาสติกที่สามารถผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่าได้นั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาตรงที่ว่าเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตจากพลาสติกนำมาฉายรังสีแกมม่าไม่ได้ ซึ่งเม็ดพลาสติก PP Copolymer P859JMR สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วนำมาฉายรังสีแกมม่าได้ ซึ่งผ่านการพิสูจน์ และได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ทางการแพทย์ชั้นนำถึงประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติกชนิดนี้ 

โดยทั่วไป อุปกรณ์ทางการแพทย์มีวิธีการฆ่าเชื้อ 3 แบบคือ

1. Autoclave หรือการนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอร้อนและแรงดันสูง

2. Ethylene Oxide Sterilization(EO) หรือการนำไปรมแก๊ซ ซึ่งวิธีการนี้จะสะอาดกว่าวิธีแรก แต่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และอาจมีสารตกค้างได้

3. Gamma Ray การฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด มีความปลอดเชื้อสูงและปลอดภัยมาก

เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ (Medical Plastic) ที่เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อทั้ง 3 วิธี โดยผลิตจากโรงงานเดียวกันที่ผ่านมาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคอาเซียนในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ผ่านมาตรฐานนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้มั่นใจถึงคุณภาพว่ามีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้น (Raw Material)

เม็ดพลาสติก PP Copolymer P859JMR ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ภาคภูมิใจ โดยเฉพาะเมื่อมีเสียงตอบรับที่ดีและได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้เหตุผลที่ไว้วางใจและเลือกใช้เม็ดพลาสติกชนิดนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปในแนวทางเดียวกัน นั่นคือ เพราะเม็ดพลาสติก PP Copolymer P859JMR สามารถผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่าได้โดยที่สีไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากนอกเหนือไปจากความใสและความแข็งแรง อีกทั้งยังมีเหตุผลทางด้านราคาที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงมีการส่งมอบเม็ดพลาสติกด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายอื่น นอกจากนี้ทีมงานทุกฝ่ายของเอสซีจี เคมิคอลส์ มีการทำงานและตอบสนองรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหา ติดตามผล และแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อลูกค้า

ด้วยคุณสมบัติสำคัญที่ไม่เปลี่ยนแปลงทางภายภาพและคุณภาพแม้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่าของเม็ดพลาสติก PP Copolymer P859JMR นอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว ยังช่วยให้ประเทศไทยลดการนำเข้าเม็ดพลาสติกชนิดนี้เนื่องจากมีคุณภาพทัดเทียมกับกับเม็ดพลาสติกที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อต้นทุนในการผลิตลดลงทำให้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาของวงการการแพทย์ไทย โดยเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาที่ถูกลงส่งผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือการรับบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น และไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังส่งออกเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์ไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและคนทั่วไปในประเทศอาเซียนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยได้มากขึ้นเช่นกัน

เอสซีจี เคมิคอลส์มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง (High Value Added: HVA)สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Plastics) ที่สะอาดถึงระดับปลอดเชื้อ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคเป็นสำคัญ นี่จึงถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกเพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีกว่า

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูล  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในการแพทย์