emisspro สารเคลือบเตาเผานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันที่: 12 มิ.ย. 2557

ในภาคอุตสาหกรรมเตาเผา (Furnace) ถือเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิต เช่น ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่น อุตสาหกรรมเซรามิกและการผลิตเหล็กกล้าฯ โดยทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่วัตถุดิบเพื่อให้ได้คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ เตาเผาจึงเป็นหน่วยการผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมาก เอสซีจี เคมิคอลส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารเคลือบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า emisspro® (อิมิสโปร)

emisspro® ถือเป็นสารเคลือบเตาเผาที่พัฒนาสูตรขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นรายเดียวในอาเซียน โดยเมื่อนำไปเคลือบที่ผนังเตาด้านในจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนให้กับเตาเผา นั่นคือ สารเคลือบนี้จะดูดซับความร้อนไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยออกมา ทำให้เตาเผาใช้เชื้อเพลิงน้อยลง เท่ากับว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้ emisspro® ได้รับการรับรองมาตรฐาน SCG eco value ซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงของเตาเผา และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ เพราะสามารถลดปริมาณการเผาไหม้ได้เท่ากับเราลดการปล่อย NOX (แก๊สไอเสียประเภทหนึ่งที่มาจากการเผาไหม้) ซึ่งมันมีผลต่อเนื่องตามมาหลายอย่างรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย เท่ากับว่าการใช้ emisspro® มีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

จากการใช้ emisspro® ในทุกธุรกิจของเอสซีจี เช่น โรงงานมาตาพุตโอเลฟินส์ (MOC),โรงงานระยองโอเลฟินส์ (ROC) เป็นต้น ช่วยให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปี และในปัจจุบันเราได้ขยายการให้บริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเอสซีจี เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรม การผลิตเหล็กกล้า ซึ่งจะช่วยลดลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างและเป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Manufacturing) เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของอุตสาหกรรมนอกจากนำมาใช้งานจริงกับเตาเผาที่โรงงานในเอสซีจีแล้ว ยังต่อยอดไปในเชิงธุรกิจด้วย โดยบริการทั้งสารเคลือบพร้อมกับวิธีการทำงานที่ถูกต้อง การบำรุงรักษา เราส่งมอบบริการที่แตกต่างด้วยความรู้และความชำานาญทางเทคโนโลยีที่เรามี และจนถึงวันนี้ยังมีการทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการใช้งานไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะที่ผ่านมาสารเคลือบนี้สามารถใช้งานในเตาเผาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเซรามิกได้เป็นอย่างดี และยังคงพัฒนาวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

ความสำเร็จของ emisspro® ปัจจุบัน ในอาเซียนจัดได้ว่าเป็นรายแรกที่ผลิตสารเคลือบชนิดนี้ออกมาแต่ถ้าจะพูดถึงในระดับโลกเราก็นับได้ว่าเป็นรายแรกๆ จากการที่เอสซีจี เคมิคอลส์ มีโรงงานเราจึงทราบความต้องการที่แท้จริงของโรงงาน เราพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่แพ้ Coating ที่ผลิตออกมาทั้งในตลาดเอเชียและตลาดโลก ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติและประสิทธิภาพต่างๆ เราทำงานโดยการวางแผนระยะยาวทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นว่าอาเซียนเล็กเกินไปสาหรับ emisspro®

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสร้าง emisspro® ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคือ ความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงานทั้งจากเอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และโรงงานในเครือ เพราะ "คน" เป็น ส่วนสำาคัญที่สามารถทำให้งานสำาเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ เราโชคดีที่ทุกคน ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ทำางานร่วมกัน สอดประสานกันอย่างดี ตรงนี้เองที่ทำให้ประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาไม่นาน emisspro® ของเราไม่แพ้ coating ที่ผลิตออกมาทั้งในเอเชีย และตลาดโลก ทั้งคุณสมบัติ และประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถส่งผล กระทบต่อทุกคน ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อคิดหาวิธีและลงมือทำทุกทางเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ นอกจากเราจะผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพแล้วเรายังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น emisspro® ตัวอย่างความสำเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกันและสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ จากการใช้งานในกระบวนการผลิตของเอสซีจี พบว่า emisspro® ทำให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงมากกว่า 36,500 ตัน/ปี และ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสู่ชั้น บรรยากาศกว่า 100,000 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่า 97,000 ไร่ ปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคลือบเตาเผา emisspro® คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม เซรามิก,และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าและบริการ ติดต่อ บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ www.texplore.co.th

อีเมล Texplore-Sale&Marketing@scg.com โทรศัพท์ (+66) 2 586 2576 

คลิกดูรายละเอียดคุณสมบัติและแผ่นพับ emisspro® ได้ที่ https://www.scgchemicals.com/th/products-services/technology-service-solutions/emisspro/grade/emisspro​