การเรียนรู้และการพัฒนา

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตน เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้น เราจึงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมในชั้นเรียน (Classroom) ออนไลน์ผ่านระบบ e-learning การเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริงจากงาน (On-the-job) หรือโครงการที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน (Action Based Learning) ภายใต้คำแนะนำและคำปรึกษา (Coaching & Mentoring) จากผู้บังคังบัญชา

เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้าน Technical , Professional และ Leadership นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับภาครัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้ง “SCG Chemicals Academy” ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกบริษัทในเครือเอสซีจี เข้าร่วมในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ตาม Value Chain และยังได้จัดตั้ง สำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ (Academy of Operation Excellence) ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบวงจรรวมถึง Software Simulation เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีผู้ชำนาญการในการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติจริงในสาขาต่าง ๆ (Subject Matter Expert) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่การสรรหา “คนเก่ง” และ “คนดี” เข้ามาร่วมงาน การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) ด้วยแนวคิด 70:20:10 (ฝึกปฏิบัติ : ชี้แนะโดยผู้รู้ : เรียนทฤษฎี) การโยกย้ายหมุนเวียนตำแหน่ง (Job Rotation) และส่งเสริมให้พนักงานมีความเจริญเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) โดยยึดหลักความสามารถในการทำงานและศักยภาพที่พนักงานจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตโดยผ่านกระบวนการประเมินพนักงาน (Assessment) ในระบบ Talent Management ทั้งนี้ พนักงานสามารถเติบโตได้ทั้งในเส้นทางตามสายบังคับบัญชา (Managerial Track) เช่น เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานแต่ละระดับ หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทต่าง ๆ และการเติบโตในสายผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Track) เช่น นักวิจัย (Researcher) หรือนักเทคโนโลยี (Technologist) ฯลฯ โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาความเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบตาม SCG Leadership Pipeline เช่นบทบาทการเป็น Individual Contributor, First Line Manager, Functional Manager, Manager of Managers, Business Leader เป็นต้น

ทุนการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ นำความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและองค์กร ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงจัดให้มีทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งใน อเมริกา ยุโรป และ เอเชีย อาทิเช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), London Business School ฯลฯ โดยมีพนักงานได้รับทุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุม ทั้งตัวพนักงานและครอบครัว เงินช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือกรณีที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สถานพยาบาลซึ่งมีแพทย์ประจำจากโรงพยาบาลชั้นนำ ศูนย์กีฬา เป็นต้น โดยได้มีการปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างทั่วถึง และเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ

สนใจร่วมงานกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

คลิกเพื่อสมัครงาน