ขั้นตอนการสมัครงาน
1
การสมัครงาน
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ผู้สนใจสามารถสมัครงาน (แบบออนไลน์) ได้ ในตำแหน่งตามวุฒิการศึกษา ความสามารถและประสบการณ์ในงานอาชีพ
2
การสัมภาษณ์
จะมีการประเมินคุณสมบัติทางด้านการทำงานและความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการสัมภาษณ์ประกอบด้วย การคัดกรองเบื้องต้น และการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ซึ่งผู้สมัครสามารถใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจบริษัทฯ และงานที่สมัครให้มากยิ่งขึ้น
3
การคัดเลือก
บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานแต่ละตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลให้ตรงกับงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งผลการสัมภาษณ์ภายในหนึ่งสัปดาห์
4
การจ้างงาน
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนการเข้าทำงาน หากผลการตรวจผ่านเรียบร้อย จะได้รับการว่าจ้างแบบพนักงานทดลองงานเป็นเวลา 180 วัน เมื่อใกล้จะครบระยะเวลาดังกล่าวจะมีการประเมินโดยหัวหน้างานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นพนักงานประจำต่อไป