close

7 พ.ย. 2566

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชด้าริ หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านเขาจันทร์ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

SCGC ได้ดำเนินโครงการชุนชนคนน้ำดีร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่เขายายดา อ.เมือง จ.ระยอง และหน่วยงานภาคี ผู้เชี่ยวชาญ มาตั้งแต่ปี 2550 จนประสบผลสำเร็จ ชุมชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี และมีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำ สร้างเป็นโมเดล การบริหารจัดการน้ำ 2 สร้าง 2 เก็บ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสรขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป


บ้านเขาจันทร์ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง   โดยในปี พ.ศ. 2562 ชุมชนบ้านเขาจันทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเป็นหมู่บ้านนำร่อง หรือ “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของช้างให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน รวมทั้งเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เสริมภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม  โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ จาก มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมถ์  

ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขา การประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่ ทำสวนผลไม้ และสวนยางพารา ชุมชนมีจัดการตนเองด้วยการกักเก็บสำรองน้ำไว้ตามสระบริเวณที่ลาดเชิงเขา แต่ยังขาดระบบกระจายน้ำ และส่งน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ชุมชนจึงขอรับการสนับสนุน งานวางระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่เกษตรแปลงรวม ข้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ พร้อมด้วยงานวางระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังสำรองน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรแปลงรวม 5 ไร่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเพาะปลูก และอาหารปลอดภัยของชุมชนต่อไป

โครงการของบ้านเขาจันทร์ ในข้างต้น สอดคล้องกับนโยบายของ SCGC ที่ต้องการขยายผลชุมชนบริหารจัดการน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน SCGC จึงได้สนับสนุนชุมชนผ่านทางมูลนิธิมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการชุมชนบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ บ้านเขาจันทร์  และเป็นสร้างสร้างขยายความร่วมมือระหว่าง SCGC และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และขยายผลของโครงการต่อไป 


Is this article useful ?