close

No Image

ข้อมูล
คณะจัดการ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เมื่อโลกรวมทั้งประเทศไทย พบความท้าทายใหม่ ๆ ให้รับมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและวิถีการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งระยะสั้นและยาว โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) รับมือกับสถานการณ์ด้วยความคล่องตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พร้อมกำหนดมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาค ASEAN ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ความท้าทายจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ยังเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องยกระดับความสำคัญให้มากขึ้น โดย “SCGC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมมุ่งสู่ “ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability) โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวในการลดกา รปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดวิกฤตโลกร้อน และร่วมดูแลสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ SCGC ยังยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศอื่น ๆที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหาร งานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศภายใต้แนวคิด “Innovation that’s real” จากความสำเร็จร่วม 40 ปี ในประเทศไทย เราพร้อมขยายความสำเร็จสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนครบวงจรในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม SCGCพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่ดีต่อโลกและผู้คน สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆไม่สิ้นสุด และร่วมดูแลสังคมควบคู่กับสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปด้วยกัน ตามแนวทาง“Chemicals Business for Sustainability”