Chemicals Business, SCG, is one of the largest integrated petrochemical companies in Asia and a key industry leader. We manufacture and supply a full range of petrochemical products ranging from upstream monomers to downstream polymers including polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene and MMA.

MOSQUITO TRAP นวัตกรรมกับดักยุงลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

MOSQUITO TRAP นวัตกรรมกับดักยุงลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

Date: 19 Aug 2020

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Fever) เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขระดับโลกที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก และมีการคาดการณ์ไว้ว่าประชากรโลกราว 100 - 400 ล้านคน ต้องเผชิญภัยคุกคามด้านสุขภาพจากโรคดังกล่าว (ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO)) สำหรับประเทศไทยนั้นตามรายงานของกรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) ระบุว่า ในปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวกว่า 25,000 ราย และเสียชีวิต 15 ราย ซึ่งเป็นอัตราการป่วยและการตายที่สูงมากกว่าปกติ จากแนวโน้มการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลามากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่อแก้ปัญหาดังกล่าว เอสซีจี ร่วมกับสถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าวิจัยและพัฒนา “The Mosquito Trap” นวัตกรรมกับดักยุงลายเพื่อช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะสำคัญของโรค ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกและยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและการบริการสุขภาพให้กับชุมชนในประเทศไทย มุ่งมั่นคิดค้น “นวัตกรรมเพื่อสังคม” สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขของไทยที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละ 100,000 คน และเสียชีวิตกว่า 100 คน นวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างเอสซีจี และสถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส จะมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปริมาณประชากรยุงลาย ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กลไกหลักที่สำคัญของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กับดักยุง และ 2) สารพิเศษบริเวณฟองน้ำภายในกับดัก ในส่วนของกับดักยุงเอสซีจีได้ออกแบบให้เหมาะสมตามพฤติกรรมตามธรรมชาติของยุงลายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวางไข่ของยุง ทั้งเรื่องสีของวัสดุพลาสติก ขนาดและรูปแบบช่องว่างที่ให้ยุงบินเข้า ระดับน้ำ พื้นที่ว่างเพื่อการบินและลงมาเกาะวางไข่ภายในกับดัก รวมถึงขนาดที่เหมาะสม ใช้งานง่าย สะดวก สามารถใช้งานทั้งภายในบ้านและกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการเคลือบผิวภายในกับดักด้วยสารดึงดูดยุงลาย (Attractant) ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ยุงบินเข้ากับดัก สำหรับสารพิเศษบริเวณฟองน้ำภายในกับดักเป็นเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ (Functional Material) ที่เอสซีจีต่อยอดจากการใช้สาร BTI (Bacillus Thuringiensis Israelensis) ซึ่งเป็นสารยับยั้งการเติบโตจากลูกน้ำไปเป็นยุงลายที่ใช้กันอยู่เดิม โดยคิดค้นสารเติมแต่งเพื่อเสริมให้ BTI มีคุณสมบัติสามารถเกาะติดกับขายุงได้ดี โดยภายในกับดักจะมีฟองน้ำที่เคลือบสารพิเศษนี้ เมื่อยุงมาเกาะที่ฟองน้ำสารพิเศษจะเกาะติดไปกับขายุง เมื่อยุงลายบินไปเกาะในแหล่งน้ำแห่งใหม่ สารพิเศษที่ติดขายุงจะละลายลงในน้ำ ช่วยยับยั้งไม่ให้ลูกน้ำเจริญเติบโตกลายเป็นยุง โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำนั้น ที่สำคัญสารดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณที่กว้างมากยิ่งขึ้น ปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลายจึงลดลง ส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลงตามไปด้วย นำร่องเพื่อต่อยอดการใช้งาน เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ในเบื้องต้นนั้น เอสซีจีได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวจำนวน 200 ชุด ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี “ยุงลายสวน” ชุกชุมตลอดทั้งปี ล่าสุด นวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) ยังถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ชุมชนมาบตาพุดและชุมชนบ้านบนจ.ระยอง พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญเพราะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่สองของประเทศ โดยการทดลองในครั้งนี้ เน้นไปที่การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมกับดักยุงลาย (Mosquito Trap) กับ “ยุงลายบ้าน” โดยโครงการนำร่องดังกล่าวนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน และข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ก่อนขยายผลการใช้งานไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกในระดับวิกฤตต่อไป ​นวัตกรรมกับดักยุงลาย (The Mosquito Trap) นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอสซีจีมีเจตนารมณ์ในการช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้ความเชี่ยมชาญด้านนวัตกรรม ผนวกกับความร่วมมือที่เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าบรรลุเป้าหมายที่จะเอาชนะโรคไข้เลือดออก และยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและการบริการสุขภาพให้กับชุมชนในประเทศไทย

“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

“It All Starts with Collaboration”: SCG and Alliance to End Plastics Waste’s 2020 Progress Report Outlines Project Milestones

Date: 16 Sep 2020

New York – 2 September 2020 The Alliance to End Plastic Waste today released its 2020 Progress Report, detailing the organization’s focus on addressing its vision and mission. The Alliance has activated 14 projects across 14 cities in six countries in South East Asia, India and Africa – all at the frontline of the plastic waste challenge. The report also features 55 member-led projects worth US$400 million towards building solutions to end plastic waste in the environment. In the report, the Alliance, which SCG is part of since its birth 18 months ago, emphasized the importance of cross-value chain made up of businesses including chemical and plastic manufacturers, consumer goods companies, retailers, converters, and waste management companies. The report outlines the commitment to project acceleration across its four strategic pillars of waste management and recycling infrastructure, innovation, education and engagement, and clean up. The 2020 Progress Report also announced the Alliance’s 2025 Ambition. With a strategic focus on infrastructure development, innovation, clean up and education and engagement, the Alliance and its members will build investable models and partnerships within five years that will: Demonstrate zero plastic waste in multiple cities and divert well over millions tons of plastic waste through Alliance projects in more than 100 at-risk cities. Support healthy livelihoods for over 100 million people by enabling local ownerships of waste management. Unlock at least five times its investment and much more to accelerate actions and solutions to end plastic waste and build sustainable cities. For the 2020 Progress Report, please follow tthishttp://www.scgsustainability.com/wp-content/uploads/2020/09/PlasticWasteProgressReport.pdf ___________________ About SCG SCG has joined the Alliance to End Plastic Waste since 2019. As a founding member of the organization, SCG collaborates with DOW Thailand and SUEZ held the first Alliance to End Plastic Waste (AEPW) forum in Southeast Asia to promote sustainable plastic waste management with the focus on marine debris.
Texplore Expands Global Market Presence at 2020 Ethylene Producers' Conference and 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th GCPS and FPST

Texplore Expands Global Market Presence at 2020 Ethylene Producers' Conference and 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th GCPS and FPST

Date: 4 Sep 2020

17 - 21 August 2020Texplore joined the 2020 Ethylene Producers' Conference and 2020 AlChE Virtual Spring Meeting & 16th Global Congress on Process Safety (GCPS) and Frontiers in Particle Science and Technology (FPST) between 17-21 August, aiming to introduce emisspro® and CiBot™ to the global market. emisspro®A high emissivity coating developed to enhance the furnace or fired heaters' thermal efficiency, resulting in higher productivity and lower fuel gas consumption and greenhouse gas emissions. emisspro® is designed to provide higher resistance to corrosion, erosion, and oxidation induced by extreme thermal conditions in the furnace, which causes reduced service life. CiBot™A furnace coil inspection robot developed to examine carburization, bulging, and bowing levels in furnace coils simultaneously. It enables users to evaluate furnace coil lifespan and plan for the next recoiling with greater efficiency. The conference offered access to key technical sessions of the year for the chemical, petrochemical, and oil industries in the Americas. Held virtually for the first time, the conference brought together about 1,800 participants from 55 countries around the world. The conference also accommodated opinion exchange on various topics related to the industries' needs in terms of technical, process safety, through technical sessions from speakers, academic documents, and business networking.
  • All Around Plastics