Chemicals Business, SCG, is one of the largest integrated petrochemical companies in Asia and a key industry leader. We manufacture and supply a full range of petrochemical products ranging from upstream monomers to downstream polymers including polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene and MMA.

เอสซีจี: เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE

เอสซีจี: เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE

Date: 6 Jul 2020

จากความเชื่อมั่นในแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ของเอสซีจี ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความคุ้มค่า การคัดแยกวัสดุและการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ นำไปสู่ “บางซื่อโมเดล” โครงการต้นแบบจากเอสซีจี ที่เน้นการปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวให้กับบุคลากรของบริษัทผ่าน 3 พฤติกรรม คือ #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก นำไปสู่การลดการสร้างขยะ ทิ้งขยะได้ถูกที่ และสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสการนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้งานอีกครั้ง แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจีถูกทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่าน ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะโครงการจัดการขยะในจังหวัดระยองที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเอสซีจีมุ่งมั่นสร้างเสริมความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญของชุมชน ตลอนจนธนาคารขยะชุมชน เพื่อให้แต่ละหน่วยสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน โดยมีโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เป็นอีกความสำเร็จที่เห็นได้ชัด ร่วมมือกันเพื่อทางออกที่ยั่งยืน โครงการนมโรงเรียนที่รัฐบาลจัดมีประกาศให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โดยให้เด็กนักเรียนดื่มนมพาสเจอร์ไรส์แบบถุงปีละอย่างน้อย 200 วัน ทำให้เกิดขยะจากถุงนมโรงเรียนทั่วประเทศมากถึง 1,288,891,600 ถุง หรือ 3,532 ตันเป็นอย่างน้อย โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เองก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว ในอดีตปลายทางของขยะจากถุงนมโรงเรียนซึ่งทำจากพลาสติกชนิด LLDPE ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลุมฝังกลบ (Landfill) แต่ก็มีบางครั้งที่ขยะถุงนมเหล่านี้ถูกนำมาพักไว้ก่อนเพื่อรอการจัดเก็บจากเทศบาล ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา 2 ข้อ คือ กลิ่นไม่พึงประสงค์จากน้ำนมบูดที่ตกค้าง และพื้นที่พักขยะถุงนมกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ การเข้าถ่ายมาทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของเอสซีจี ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุให้คุ้มค่าที่สุด ก่อนจะรู้จักการคัดแยกและการทิ้งวัสดุให้ถูกถังเพื่อเพิ่มโอกาสการรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยบริษัทขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวผ่านโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ช่วยหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับขยะจากถุงนมโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรม โดยมี “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล” ชิ้นงานที่เป็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เกิดจากการรีไซเคิลถุงนมโรงเรียนปริมาณมหาศาลให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ถูกนำไปใช้งานจริงในโรงเรียนแห่งนี้ จากการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้ว การสอนให้พวกเขารู้วิธีการแยกขยะก็เป็นเรื่องสำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องดังกล่าวจากสิ่งใกล้ตัวอย่างถุงนม ทำให้พวกเขาเข้าใจวิธีการแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากถุงนมที่กินแล้วนำไปทิ้งให้ถูกที่ ปรับเปลี่ยนเป็นการล้างทำความสะอาดและนำถุงนมไปตากให้แห้ง ก่อนจะนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการทำ “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล” จากความเชี่ยวชาญ สู่การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องพลาสติกเข้ามาช่วยจัดการขยะถุงนมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 โดยถุงนมโรงเรียนผลิตจากพลาสติกชนิด LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ พอลิเอทิลีน (polyethylene) ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นสูง แต่ยังทนต่อความร้อนและความดันสูงได้ จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลเซชัน (Sterilization) ที่ใช้ความร้อนสูงถึง 121˚C ได้ จากคุณสมบัติที่น่าสนใจของพลาสติกชนิดนี้ เอสซีจีจึงแนะนำให้ใช้ถุงนมโรงเรียนเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นเก้าอี้ให้นักเรียนใช้งานในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณของขยะพลาสติกที่จะนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบได้แล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการรีไซเคิลได้อย่างชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าพลาสติกที่พวกเขาช่วยกันล้างและทำความสะอาดอย่างดีนั้นสามารถกลับมามีคุณค่าได้อีกครั้ง หลังจากถุงนมโรงเรียน LLDPE ที่สะอาดและแห้งถูกจัดส่งจากโรงเรียนมายังโรงงานของเอสซีจีแล้ว จะถูกนำเข้าเครื่องบดให้เหลือขนาด 3-5 มิลลิเมตร แล้วนำไปหลอมรวมกับเม็ดพลาสติกเพื่อปรับปรุงสูตรให้ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กระบวนการบดให้เป็นผงถือเป็นขั้นตอนต่อมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด โดยผงดังกล่าวจะถูกนำไปอบในแม่พิมพ์ผ่านเทคนิคการขึ้นรูปการผลิตที่เรียกว่า Rotational Molding หรือ Rotomoldingซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับชิ้นงานพลาสติกที่มีความหนา รูปทรงหลากหลาย โดยเครื่องจักรจะหมุนแม่พิมพ์ไปรอบ ๆ ในขณะให้ความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้ออกมาเป็นชิ้นงานเก้าอี้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม โดยเก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล 1 ตัว ใช้ถุงนมที่แห้งและสะอาดประมาณ 600 ถุงในการผลิต ในปัจจุบันเอสซีจีได้กำลังศึกษาสูตรให้สามารถนำถุงนมพลาสติกมารีไซเคิลได้ในจำนวนที่มากขึ้น รวมถึงการนำขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ มาสร้างประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการโรโตโมลดิ้ง พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานโดยคำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานสินค้า การออกแบบแม่พิมพ์ (mold) ให้เหมาะสมกับชนิดของพลาสติก รวมถึงการคิดค้นและปรับปรุงสูตรให้เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่เทคนิคพร้อมให้คำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ rotomolding@scg.com เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน LLDPE เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่ถูกคิดขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุอย่างคุ้มค่า ก่อนจะเข้าสู่การคัดแยกและการทิ้งให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ โดยเอสซีจีถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและมุ่งมั่นในการเป็นฟันเฝืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวให้แพร่หลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างและขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรรมให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

SCG Hosts Creative Design Contest in Search for Cutting-Edge Designs as Alternative Options to Customers

SCG Hosts Creative Design Contest in Search for Cutting-Edge Designs as Alternative Options to Customers

Date: 2 Jul 2020

Bangkok– 2July 2020Mr. Salin Panichsarn, Managing Director of SCG ICO Polymers Co., Ltd., and Mr. Dissaniti Towiwat, Vice President of Thammasorn Co.,Ltd., jointly presented awards to the winner of the category of water tank at Creative Design Contest2020. Mr. Daniel Martínez, a lecturer of Interior and Product Design at Chanapatana International Design Institute, has congratulated the winner at the event. Co-organized by SCG ICO Polymers and Chanapatana International Design Institute, the contest aims at finding exceptional plastic designs using the rotational molding process. The categories in this contest are water tank, cooler box, and furniture. The contestants would receive basic training of molding from SCG to help them design and develop the work. SCG also invited its clients, leading manufacturers, to join the judging panel, including Thammasorn Group Co., Ltd., producer and distributor of DOS water tank, P.E. Container Supply Co., Ltd., manufacturer and distributor of Dokbua cooler box, and JRM Co., Ltd., manufacturer and distributor of the water tank and plastic furniture. The competition aims to not only bring about the products that are unique and distinctive in design to meet the demand of manufacturers, but also improve market competition and provide a wealth of alternative options that meet different lifestyles.
SCG Provides Acrylic Aerosol Partitions "Shinkolite" to CU Demonstration Secondary School Ensuring Safety Upon School Reopening

SCG Provides Acrylic Aerosol Partitions "Shinkolite" to CU Demonstration Secondary School Ensuring Safety Upon School Reopening

Date: 30 Jun 2020

Bangkok– 30June 2020Mr. ‎Siripan Artnonla‎, Deputy Managing Director, Thai MMA Co., Ltd., manufacturer of world-class transparent acrylic sheets or Shinkolite, led the team to deliver and install eight sets of ready-made acrylic aerosol partitions and two sets of customized acrylic aerosol partitions at Chulalongkorn University Demonstration Secondary School to ensure safety for students and school staff, and prevent the spread of COVID-19 during the reopening of schools. The school has purchased and installed an additional 162 sets of Shinkolite's Acrylic Aerosol Partitions at canteens and conference rooms. The Shinkolite's Acrylic Aerosol Partition is available in both ready-made and customized configurations. The acrylic sheets offer the same clarity as glass to ensure adequate visibility without negative eye health impacts. Designed to be easily disinfected, the product offers the premium-aesthetic feel, durability and long-lasting use. For those interested in SHINKOLITE's disinfected acrylic products, please contact Thai MMA Co., Ltd. via the following channels: Facebook Page: ShinkoliteAcrylic Website: www.shinkolite.co.th SCG Contact Center: 02-586-2222
  • All Around Plastics