Detail

ถนนวิภาวดีฯ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธุรกิจที่มีบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศตั้งอยู่ นั่นทำให้ย่านธุรกิจแห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขยะขึ้นได้ หากขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากบริษัททุกแห่งบนถนนเส้นนี้ร่วมมือกันจัดการขยะ น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นได้

ด้วยความคิดริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN) จึงเกิดการรวมพลังของ 31 องค์กรชั้นนำบนถนนวิภาวดีฯ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงถนนเส้นนี้ให้สะอาด สวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้เป็น “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือ Waste to Wealth... เงินทองจากกองขยะ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/