Detail

จากจุดเริ่มต้นของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ที่ทิ้งขยะปริมาณมหาศาลไว้ พร้อมกับทัศนียภาพความสวยงามของพื้นที่ที่สูญเสียไปหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตระหนักว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง จนนำมาสู่การจัดการขยะอย่างบูรณาการของที่นี่ ซึ่งมีตั้งแต่การลงมือทำอย่างจริงจัง โดยพระอาจารย์เริ่มจากตนเองและคนใกล้ชิด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับผู้นำในไร่ และต่อยอดไปสู่การให้ความรู้และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อขยะให้กับนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน และผู้คนในองค์กรอื่น ๆ พร้อมกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะ อาทิ โครงการขุมทองกลางกองขยะ โรงเรียนชาวนา เป็นต้น  

ไร่เชิญตะวัน ถือเป็นหนึ่งใน 12 โครงการต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำมาถอดบทเรียนไว้ในหนังสือ Waste to Wealth ... เงินทองจากกองขยะ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.scg.com/ebook-watse-to-wealth/