SCG The Mosquito Trap

SCG The Mosquito Trap

Date: 24 Aug 2020

เอสซีจี ผนึกกำลัง สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน นำร่องทดสอบการใช้งานในพี้นที่ จ.ระยอง

อ่านบทความเกี่ยวกับ The Mosquito Trap ที่นี่ 
https://www.scgchemicals.com/th/news-media/feature-story/detail/54