5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์

Date: 23 Nov 2021

รายงานฉบับล่าสุดของ IPCC หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับโลกเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ (United Nation: UN) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำสาขาต่างๆ ที่ช่วยกันทบทวน สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์นับหมื่นชิ้นจากทั่วโลก จนออกมาเป็นรายงานการประเมิน (Assessment Report) ระดับโลกที่มีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) คือ ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

เอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาค จึงได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด และที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้โลกได้ ไฮไลต์ที่น่าสนใจทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การรีไซเคิล”
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality Post-Consumer Recycled Resin (PCR) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้โซลูชัน “การรีไซเคิล” ด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ และเครือข่ายในการรวบรวมพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ทำให้สามารถเปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของขยะที่ถูกนำมาใช้ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกอย่าง Global Recycle Standard (GRS) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25–100% ตอบโจทย์นโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป และยังช่วยลดการเผาขยะเพื่อกำจัดอีกด้วย

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การลดใช้ทรัพยากร”
SMXTM Technology คือ เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีแนวคิดการออกแบบเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำให้เม็ดพลาสติก HDPE มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความแข็งแรง และความเหนียวแน่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้ผลิตจึงใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง ส่งผลให้ใช้พลังงานในการกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้สินค้าปลายทางมีน้ำหนักเบาลงด้วย จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งอีกต่อหนึ่ง  

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การใช้พลังงานสะอาด”
นวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นผิวน้ำ หรือที่เรียกว่า SCG Floating Solar Solutions เอสซีจี   เคมิคอลส์ คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด สามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับกลางจนถึงระดับใหญ่  มีจุดเด่นที่การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยตัวทุ่นผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV stabilizer ทนทานต่อแสงแดด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำกว่า 34 โครงการ สามารถสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึง 37.9 เมกะวัตต์ (MWp)  ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 26,530 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 18,192 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การจัดการขยะแบบครบวงจร”
“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” คือ โมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งต่อยอดจาก บางซื่อโมเดล โมเดลการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ มาสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน จ.ระยอง ขับเคลื่อนผ่าน “บ-ว-ร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community และเชื่อมต่อกับ “ธนาคารขยะชุมชน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วงต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) สามารถนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 166 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 125 ตัน

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล”
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ AI Supervisory for Energy Analytics โดยนำมาใช้ตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักร ทำให้สามารถคาดการณ์ความผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และไม่สูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ จากการทดสอบติดตั้งเทคโนโลยีในหน่วยการผลิตย่อย สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 19,430 กิกะจูลต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 806 ตันต่อปี

ตามความมุ่งมั่นที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG และ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เราจึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและลงมือปรับเปลี่ยน พร้อมสร้างสรรค์แนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลของโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน

ติดตาม 5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ที่ https://bit.ly/3C7atQ7