fbpx
//มีปั๊มน้ำแล้ว ถังเก็บน้ำยังจำเป็นอยู่ไหม ?

มีปั๊มน้ำแล้ว ถังเก็บน้ำยังจำเป็นอยู่ไหม ?

2020-07-24T17:32:08+00:00

เรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ในบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ทุกบ้านให้ความสำคัญ ถ้าหากขาดแคลน หรือไม่เพียงพอสำหรับทุกคนในบ้าน ก็จะส่งผลกระทบกับการใช้น้ำชีวิตประจำวันได้ โดยหนึ่งในวิธีที่จะทำให้การใช้น้ำในบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหา นั่นก็คือ การติดตั้งปั๊มน้ำ แต่การติดตั้งปั๊มน้ำอย่างเดียว โดยไม่มีการติดตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่

ปั๊มน้ำก็ต้องมี ถังเก็บน้ำก็ต้องมา

การติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำหรือถังเก็บน้ำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ แนะนำให้ติดตั้งทั้งคู่ในระบบที่ถูกต้อง เนื่องจากหากติดเครื่องปั๊มน้ำเพียงอย่างเดียว โดยต่อตรงเข้ากับท่อประปา ความแรงของเครื่องปั๊มน้ำอาจทำให้ดูดสิ่งเศษตะกอนเข้ามาในระบบประปาในบ้านได้ จึงจำเป็นจะต้องติดตั้งถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำเพื่อพักน้ำและให้สิ่งสกปรกที่อาจหลุดรอดเข้ามาตกตะกอนลงไปอยู่ที่ก้นถัง จะได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัยกว่า นอกจากนั้นถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำยังทำหน้าที่สำรองน้ำประปาไว้ใช้งานในบ้าน กรณีที่น้ำไม่ไหลหรือมีเหตุให้ต้องหยุดส่งน้ำประปาชั่วคราวอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดไฟ ไม่จำเป็นต้องเปิดปั๊มน้ำตลอดเวลาเพื่อดึงน้ำเข้าสู่ระบบน้ำในบ้านอีกด้วย

เทคนิคการติดตั้งระบบน้ำในบ้านให้สมบูรณ์

เมื่อทุกบ้านทำครบทุกขั้นตอนตามระบบอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าการใช้น้ำในชีวิตประจำวันจะเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกคนในบ้านมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ ที่สำคัญอีกอย่างคือ ควรเลือกถังเก็บน้ำหรือแทงค์น้ำที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ด้วยการสังเกตสัญลักษณ์หยดน้ำถังปลอดภัย elixir by SCG